Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 28 maja 2012r.


Goleniów, 25.04.2012r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

     • I. Obręb Modrzewie

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położona w obrębie Modrzewie nr 12, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 88/2

o powierzchni 2.177m2, wpisana w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/0001162/9.

Sprzedaż udziału do 11/100 części w prawie własności budynku mieszkalnego, w budynkach gospodarczych i w działce.

W ramach zbywanego udziału w działce nr 88/2 Nabywcy przysługiwać będzie prawo użytkowania z wyłączeniem innych osób lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 28m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni 4,9m2.

  • Łączna cena wywoławcza: 7.532,36zł

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin

z inspektorem ds. sprzedaży nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (pokój 010) nr telefonu 91 46 98 244.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2012r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 22 maja 2012r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2012r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 02-05-2012 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2012 11:52