Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/168/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-10 12:39
dokument Uchwała Nr XIV/167/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-10 12:38
dokument Uchwała Nr XIV/166/07 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007 2017-01-10 12:37
dokument Uchwała Nr XIV/165/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-01-10 12:36
dokument Uchwała Nr XIV/164/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2017-01-10 12:36
dokument Uchwała Nr XIV/163/07 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 2017-01-10 12:34
dokument Uchwała Nr XIV/162/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2017-01-10 12:33
dokument Uchwała Nr XIV/161/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2017-01-10 12:32
dokument Uchwała Nr XIV/160/07 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2017-01-10 11:59
dokument Uchwała Nr XIV/159/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki miesięcznej stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie 2017-01-10 11:58
dokument Uchwała Nr XIV/158/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 2017-01-10 11:57
dokument Uchwała Nr XIV/157/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów działających w zakresie oświaty 2017-01-10 11:56
dokument Uchwała Nr XIV/156/07 w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2017-01-10 11:54
dokument Uchwała Nr XIV/155/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2017-01-10 11:52
dokument Uchwała Nr XIV/154/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Łozienica, z przeznaczeniem na cele Miejsca Obsługi Podróżnych kat. II MOP II) 2017-01-10 11:51
dokument Uchwała Nr XIV/153/07 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 r. 2017-01-10 11:49
dokument Uchwała Nr XIV/152/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2017-01-10 11:48
dokument Uchwała Nr XIV/151/07 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2008 rok" 2017-01-10 11:46
dokument Uchwała Nr XIV/150/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2008 rok 2017-01-10 11:45
dokument Uchwała Nr XIV/149/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granicy gminy Goleniów 2017-01-10 11:43
dokument Uchwała Nr XIV/148/07 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Białunia 2017-01-10 11:40
dokument Uchwała Nr XIV/147/07 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy 2017-01-10 11:38
dokument Uchwała Nr XIV/146/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kliniska Wielkie 2017-01-10 11:37
dokument Uchwała Nr XIV/145/07 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny ? zapewnienia pomieszczenia dla sądu 2017-01-10 11:36
dokument Uchwała Nr XIV/144/07 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 2017-01-10 11:32
dokument Uchwała Nr XIV/143/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia zasad ich udzielania 2017-01-10 11:31
dokument Uchwała Nr XIV/142/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-01-10 11:29
dokument Uchwała Nr XIV/141/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2017-01-10 11:28
dokument Uchwała Nr XIV/140/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie 2017-01-10 10:26
dokument Uchwała Nr XIV/139/07 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-10 10:25
dokument Uchwała Nr XIV/138/07 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-10 10:24
dokument Uchwała Nr XIII/137/07 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2017-01-10 10:22
dokument Uchwała Nr XIII/136/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Maszewo dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnoosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obwiązku nauki 2017-01-10 10:21
dokument Uchwała Nr XIII/135/07 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2017-01-10 10:19
dokument Uchwała Nr XIII/134/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2017-01-10 10:18
dokument Uchwała Nr XIII/133/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego 2017-01-10 10:16
dokument Uchwała Nr XIII/132/07 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2017-01-10 10:15
dokument Uchwała Nr XIII/131/07 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy 2017-01-10 10:13
dokument Uchwała Nr XIII/130/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2008 2017-01-10 10:12
dokument Uchwała Nr XIII/129/07 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2008 2017-01-10 10:11
dokument Uchwała Nr XIII/128/07 w sprawie opłaty targowej 2017-01-10 10:10
dokument Uchwała Nr XIII/127/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 2017-01-10 10:09
dokument Uchwała Nr XIII/126/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. 2017-01-10 10:08
dokument Uchwała Nr XIII/125/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2017-01-10 10:07
dokument Uchwała Nr XIII/124/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2016-11-30 09:09
dokument Uchwała Nr XIII/123/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2016-11-30 09:08
dokument Uchwała Nr XII/122/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2016-11-30 09:06
dokument Uchwała Nr XII/121/07 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Niewiadowo 2016-11-30 09:04
dokument Uchwała Nr XII/120/07 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Mosty 2016-11-30 09:03
dokument Uchwała Nr XII/119/07 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Łaniewo 2016-11-29 14:13
dokument Uchwała Nr XII/118/07 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Glewice 2016-11-29 14:12
dokument Uchwała Nr XII/117/07 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Budno 2016-11-29 14:10
dokument Uchwała Nr XII/116/07 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy 2016-11-29 14:09
dokument Uchwała Nr XII/115/07 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Goleniów w obrębach geodezyjnych Łozienica i Nadleśnictwo Kliniska 2016-11-29 14:08
dokument Uchwała Nr XII/114/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Szarych Szeregów, w Goleniowie na działkach nr 342/18,399/1,402/2 i kryteriów ich wynajmowania 2016-11-29 14:06
dokument Uchwała Nr XII/113/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 2016-11-29 14:05
dokument Uchwała Nr XII/112/07 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2008 2016-11-29 14:04
dokument Uchwała Nr XII/111/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2016-11-29 14:03
dokument Uchwała Nr XI/110/07 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Komarowa na Burmistrza Gminy 2016-11-29 13:31
dokument Uchwała Nr XI/109/07 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2016-11-29 13:31
dokument Uchwała Nr XI/108/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. 2016-11-29 13:30
dokument Uchwała Nr XI/107/07 w sprawie realizacji inwestycji ? przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej na działce nr 46/10 w Marszewie 2016-11-29 13:29
dokument Uchwała Nr XI/106/07 wyrażająca opinię w sprawie zmiany granic Gminy Goleniów 2016-11-29 13:27
dokument Uchwała Nr XI/105/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Goleniów w obrębach geodezynych Łozienica i Nadleśnictwo Kliniska 2016-11-29 13:26
dokument Uchwała Nr XI/104/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 2016-11-29 13:24
dokument Uchwała Nr XI/103/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów 2016-11-29 13:22
dokument Uchwała Nr XI/102/07 w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-11-29 13:20
dokument Uchwała Nr XI/101/07 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów "Szkoła równych szans-programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2016-11-29 13:17
dokument Uchwała Nr XI/100/99 w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2007 2016-11-29 12:05
dokument Uchwała Nr XI/99/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2016-11-29 12:04
dokument Uchwała Nr XI/98/07 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Marka Karpińskiego 2016-11-29 12:03
dokument Uchwała Nr X/97/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2016-11-29 12:02
dokument Uchwała Nr X/96/07 w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Goleniowie do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników 2016-11-29 12:01
dokument Uchwała Nr X/95/07 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-11-29 12:00
dokument Uchwała Nr X/94/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie Czarna Łąka i Pucice 2016-11-29 11:59
dokument Uchwała Nr X/93/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Glewice 2 2016-11-29 11:58
dokument Uchwała Nr X/92/07 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Ciechno 2016-11-29 11:57
dokument Uchwała Nr X/91/07 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 2016-11-29 11:56
dokument Uchwała Nr X/90/07 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 14:52
dokument Uchwała Nr X/89/07 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 14:51
dokument Uchwała Nr X/88/07 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2016-11-22 14:50
dokument Uchwała Nr X/87/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-11-22 14:49
dokument Uchwała Nr X/86/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2016-11-22 14:48
dokument Uchwała Nr X/85/07 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Goleniów na lata 2007 ? 2010 2016-11-22 14:46
dokument Uchwała Nr IX/84/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2016-11-22 14:44
dokument Uchwała Nr IX/83/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2016-11-22 14:43
dokument Uchwała Nr IX/82/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak reakcji na krytykę prasową 2016-11-22 14:42
dokument Uchwała Nr IX/81/07 w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie Czarna Łąka i Pucice 2016-11-22 14:41
dokument Uchwała Nr IX/80/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zmiany przebiegu granicy Gminy Goleniów 2016-11-22 14:28
dokument Uchwała Nr IX/79/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2016-11-22 14:28
dokument Uchwała Nr IX/78/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Komarowo 2016-11-22 14:26
dokument Uchwała Nr IX/77/07 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 2016-11-22 14:24
dokument Uchwała Nr IX/76/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2016-11-22 14:23
dokument Uchwała Nr IX/75/07 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 1 z listy wyborczej nr 1 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-11-22 14:22
dokument Uchwała Nr VIII/74/07 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-11-22 14:21
dokument Uchwała Nr VIII/73/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 14:20
dokument Uchwała Nr VII/72/07 w sprawie wzniesienia pomnika 2016-11-22 14:18
dokument Uchwała Nr VII/71/07 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 14:17
dokument Uchwała Nr VII/70/07 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 13:57
dokument Uchwała Nr VII/69/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2016-11-22 13:56
dokument Uchwała Nr VII/68/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów 2016-11-22 13:55
dokument Uchwała Nr VII/67/07 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-11-22 13:53
dokument Uchwała Nr VII/66/07 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2016-11-22 13:52
dokument Uchwała Nr VII/65/07 o zmianie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2007 rok" 2016-11-22 13:50
dokument Uchwała Nr VII/64/07 w sprawie nadania imienia "Tęczowa Kraina" 2016-11-22 13:47
dokument Uchwała Nr VII/63/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów" 2016-11-22 13:43
dokument Uchwała Nr VII/62/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniowa, przy ul. Odrodzenia 2016-11-22 13:41
dokument Uchwała Nr VII/61/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Tarnówko 2016-11-22 13:39
dokument Uchwała Nr VII/60/07 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży gruntów położonych w Rurzycy, przeznaczonychna inwestycję kościelną, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Rurzycy 2016-11-15 13:49
dokument Uchwała Nr VII/59/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną 2016-11-15 13:48
dokument Uchwała Nr VII/58/07 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2016-11-15 13:45
dokument Uchwała Nr VII/57/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2016-11-15 13:44
dokument Uchwała Nr VII/56/07 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2006 2016-11-15 13:43
dokument Uchwała Nr VII/55/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-11-15 13:42
dokument Uchwała Nr VI/54/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej "oświadczenia lustracyjnego" 2016-11-15 13:41
dokument Uchwała Nr VI/53/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2016-11-15 13:40
dokument Uchwała Nr VI/52/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2016-11-15 13:39
dokument Uchwała Nr VI/51/07 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 2016-11-15 13:38
dokument Uchwała Nr VI/50/07 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-11-15 13:34
dokument Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2016-11-15 13:33
dokument Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 w rejonie ulic Wojska Polskiego i ul. Brzozowej 2016-11-15 13:30
dokument Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2016-11-15 13:27
dokument Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2016-11-15 13:26
dokument Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2016-11-15 13:25
dokument Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach 2016-11-15 13:24
dokument Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie 2016-11-15 13:23
dokument Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2007 2016-11-15 13:21
dokument Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2016-11-15 13:21
dokument Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2016-11-15 12:52
dokument Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 3 z listy wyborczej nr 6 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-11-15 12:51
dokument Uchwała Nr V/38/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-11-15 12:50
dokument Uchwała Nr V/37/07 o zmianie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2007 rok" 2016-11-15 12:49
dokument Uchwała Nr V/36/07 w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie nr 10 miasta Goleniów 2016-11-15 12:48
dokument Uchwała Nr V/35/07 w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2016-11-15 12:46
dokument Uchwała Nr V/34/07 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2007 2016-11-15 12:45
dokument Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2007 r. 2016-11-15 12:44
dokument Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Burmistrza Gminy Goleniów z tytułu używania własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 2016-11-15 12:34
dokument Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisywania dokumentów dla Burmistrza Gminy wynikających ze stosunku pracy 2016-11-15 12:33
dokument Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniowa 2016-11-15 12:33
dokument Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu 2016-11-15 12:31
dokument Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2007 rok" 2016-11-15 12:30
dokument Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2007 rok 2016-11-15 12:28