Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy ?Mikołajki dla dzieci i młodzieży?


I.  Rodzaj zadania
Organizacja imprezy „Mikołajki dla dzieci i młodzieży”.

II.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 5000 zł.


III.  Zasady przyznawania dotacji
1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
3.Dofinansowanie nie może przekraczać 70 % całkowitych kosztów zadania.
4.W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.Zadanie musi być realizowane w  terminie od 4 – 20 grudnia 2009 r.
2.Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenów wiejskich Gminy Goleniów.

V. Termin i warunki składania ofert

1.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl
2.Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji imprezy „Mikołajki dla dzieci i młodzieży ”.
3.Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 16 listopada 2009 r. o godz. 12.00.
4.Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
5.Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) kserokopię statutu,
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności –  za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.
6.Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.   
7.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.    
8.Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Termin i tryb wyboru oferty
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów.
3.Zespół w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
4.Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.
5.O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.
6.Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Kryteria wyboru oferty
1.Kryteria formalne:
a) terminowość złożenia oferty,
b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),
c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
2.Kryteria merytoryczne:
a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),
b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),
c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),  
d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

VIII. Dotacja przekazane na realizację Mikołajek dla dzieci  i młodzieży w 2008 r. wyniosła: 5000 zł.

IX. Regulacje końcowe

1.Decyzje o  odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2.Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pełnomocnik ds. Organizacji pozarządowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 20-11-2009 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2009 14:20