Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 26 listopada 2012r.


Goleniów, 23.10.2012r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stargardzka - Boczna - Wytwórcza

1) Zgodnie z obowiązującym planem, uchwalonym Uchwałą nr XXII/306/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bocznej teren oznaczony jest symbolem 2U - teren zabudowy usługowej. Teren działki jest zakrzaczony i zadrzewiony. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed przystąpieniem do inwestycji Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzi badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów. Teren działki nierówny. Uprzątnięcie terenu działki na koszt Nabywcy.

Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe do działki nr 560 położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu Nabywca dokona przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem przyłącza wodociągowego.

Nad działką przebiega napowietrzna sieć energetyczna z dwoma słupami energetycznymi (jeden przy ulicy Stargardzkiej i drugi przy ulicy Wytwórczej). W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właściwym organem sieciowym.

- działka nr 6/3 o powierzchni 7.314m2 , KW SZ1O/00031561/5

Cena wywoławcza : 355.790zł

2) Zgodnie z obowiązującym planem, uchwalonym Uchwałą nr XXII/306/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bocznej teren oznaczony jest symbolem 1.KS - teren stacji paliw. Teren działki jest zakrzaczony i zadrzewiony. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed przystąpieniem do inwestycji Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzi badania geotechniczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia obiektów. Teren działki nierówny. Uprzątnięcie terenu działki na koszt Nabywcy.

Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe do działki nr 560 położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu Nabywca dokona przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem przyłącza wodociągowego.

- działka nr 6/1 o powierzchni 1.502m2 , KW SZ1O/00031561/5

Cena wywoławcza : 88.060zł

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt Nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2012r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 19 listopada 2012r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2012r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /.91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 24-10-2012 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2012 09:24