Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 15 stycznia 2012r.


Goleniów, dnia 2012.12.05

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb nr 10 miasta Goleniowa ul. Spacerowa

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego.

- działka nr 38/1 o powierzchni 815m2 , KW SZ1O/00051151/4

Cena wywoławcza : 95.960zł

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 154 WAOŚ-AM-7331/565/2006/2007 z dnia 27 lutego 2007r.

Usunięcie bezumownych użytkowników na koszt nabywcy. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa liściaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań

Do ceny uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywcy.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Rokowania odbędą się w dniu 15 stycznia 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 ( I piętro).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 07 stycznia 2013r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2013r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

07 stycznia 2013r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 15 stycznia 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 117

(I piętro).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wspólnie ustalony w wyniku rokowań.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone , chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-12-2012 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2012 13:05