Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


0x08 graphic
Projekt z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr …...../14

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …..................

w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 124, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r., poz. 223) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Majdak

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załącznik do uchwały Nr ….........

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …....................

Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

§ 1. Program określa:

1) okres realizacji programu,

2) cel główny i cele szczegółowe programu,

3) zasady współpracy,

4) zakres przedmiotowy,

5) priorytetowe zadania publiczne,

6) formy współpracy,

7) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,

8) sposób realizacji programu,

9) wysokość środków planowanych na realizacje programu,

10) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,

11) sposób oceny realizacji programu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,

3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów,

4) Gminie - rozumie się przez to Gminę Goleniów,

5) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,

6) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 ustawy, działające na rzecz mieszkańców Gminy,

7) dotacji - rozumie się przez dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

8) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,

9) komisjach konkursowych - rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych.

§ 3. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 4. 1. Celem głównym programu jest rozwijanie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu obejmują:

1) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych,

2) realizację zadań publicznych, o których mowa w § 6,

3) aktywizację społeczności lokalnej,

3) wspieranie rozwoju organizacji,

5) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - Gmina przekazuje swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to gotowe, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny i terminowy,

2) suwerenności stron - zarówno organizacje pozarządowe jak i Gmina zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien cechować szacunek obu stron wobec siebie,

3) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

4) efektywności - obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowanie zadań przynosiły jak najlepsze rezultaty,

5) uczciwej konkurencji - Gmina zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej), natomiast przy wyborze ofert kierować się będzie między innymi ocena możliwości wykonania zadania przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu od ich rzeczowego zakresu,

6) jawności - Gmina i organizacje pozarządowe udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

§ 6. Gmina współpracuje, w sposób finansowy i pozafinansowy, z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych , o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 7. Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom w 2015 r. należą:

1) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób:

a) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, w tym prowadzenie placówki zapewniającej nocleg,

b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci,

c) pomoc mieszkańcom Gminy znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy, przygotowywanie żywnościowych paczek świątecznych dla potrzebujących, organizacja spotkania wigilijnego,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

a) podejmowanie działań prowadzących do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,

b) prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców,

3) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) ochrona i promocja zdrowia, w tym prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,

5) wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie ferii zimowych,

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie wakacji letnich,

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8) działalności na rzecz ochrony zwierząt,

9) promocja wolontariatu,

10) ratownictwo i ochrona ludności,

11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach prowadzenia Centrum Animacji Młodzieży,

13) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym organizacja XII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych.

§ 8. 1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3. Zlecanie realizacji zadań może odbywać się w następujących formach:

1) powierzania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Gmina może zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy o wsparcie lub o powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

§ 9. Gmina realizuje współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi poprzez:

1) prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

2) udostępnianie miejsca na stronie internetowej organizacjom pozarządowym celem popularyzowania i promocji działań organizacji współpracujących z Gminą,

3) organizowanie spotkań organizacji pozarządowymi działających na terenie Gminy w celu zbierania opinii i wniosków, co do stanu współpracy oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

5) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu na niekomercyjne spotkania związane z działalnością organizacji,

6) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. doradztwo prawne, organizowanie i informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

7) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć gminy i organizacji pozarządowych,

8) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Gminy,

9) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych,

10) inicjowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

11) wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych.

§ 10. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, w celu opiniowania składanych ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową.

§ 11. 1. W skład komisji konkursowych wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Burmistrza oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę komisje.

3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłasza Rada Organizacji Pozarządowych Gminy Goleniów, spośród organizacji mających siedzibę na terenie Gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców.

4. Komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych, jeżeli:

1) Rada, o której mowa w ust. 3 w przeciągu 7 dni nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,

5. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza Burmistrz lub komisja.

§ 12. 1. Celem działania komisji konkursowej jest:

1) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie,

2) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach.

3. Obrady komisji konkursowej są ważne w jej pełnym składzie. W razie braku pełnego składu komisji, zwołuje się kolejne posiedzenie. Na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności.

4. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy komisji składają oświadczenie dotyczące bezstronności, którego wzór określa Burmistrz.

5. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.

6. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący powoływany przez Burmistrza.

§ 13. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

§ 14. Ogłoszenie wyników konkursu ofert następuje nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

§ 15. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

§ 16. 1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i form współpracy.

3. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Burmistrzowi, lub za pośrednictwem Pełnomocnika.

4. Uzyskane w czasie realizacji Programu informacje, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

5. Pełnomocnik składa Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 marca 2016 r.

6. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

§ 17. 1. Na realizację Programu planowana jest kwota 1 635 140,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz kwot planowanych na realizację Programu w ramach konkursów ofert określa uchwała budżetowa Gminy na 2015 rok.

§ 18. Mierniki efektywności Programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

1) wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,

2) liczbie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,

3) liczbie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,

4) liczbie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 03-07-2014 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2014 14:42