Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego


Zarządzenie Nr 21/2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W każdym roku budżetowym realizacja zadań własnych gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

§ 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw przedstawiana jest Sołtysom przez Burmistrza Gminy pismem w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3. Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, przez Sołtysa do Burmistrza Gminy wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

2. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi załącznik Nr 2, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Do protokołu dołącza się listę obecności mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu.

§ 5. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, Burmistrz Gminy informuje pismem Sołtysa o przyjęciu lub o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w art. 4 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim.

§ 6. Środki funduszu sołeckiego stanowią wydatki Gminy Goleniów, która realizuje swoje zadania poprzez jednostkę urząd gminy. Sposób wydatkowania, rozliczania określa:

1) zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

2) zarządzenie Nr 244/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie polityki rachunkowości Gminy Goleniów z późn. zm.

§ 7. Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie Sołtysom raz w roku do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym którego fundusz dotyczył, z całego okresu rozliczeniowego przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

§ 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego. Niewykorzystane do końca roku budżetowego środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik Nr 1 do

zarządzenia Nr 21/2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 października 2012 r.

Wzór wniosku

Sołectwo …..................................................

Gmina Goleniów

Burmistrz Gminy Goleniów

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) oraz uchwały Nr …............. Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia …...................... w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zgłaszam do wykonania w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

1. ......................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................ koszt …............................... zł.

2. ......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................... koszt ….............................. zł.

3. ......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................... koszt ….............................. zł.

4. ......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................... koszt ….............................. zł.

5. ......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................... koszt ….............................. zł.

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania ….............................................. zł.

Szczegółowy opis zadań wraz z ich kalkulacją i uzasadnieniem znajduje się w załączniku do wniosku stanowiącym jego integralną część.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu …..............................................................

…............................................................ …....................................................

(data sporządzenia wniosku) (imię i nazwisko - podpis Sołtysa)

Nr zadania …....... Nazwa zadania: ……………………………………………………………...............................

Szczegółowy opis zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) w ramach zadania: …………………………………………………………………………………………………........................................ ……………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce wykonania zadania: ………………………………………………………………………………………………………………………...........

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie realizacji zadania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Całkowity koszt zadania w zł.: …………………………..........................

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity w zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do

zarządzenia Nr 21/2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 października 2012 r.

Wzór uchwały

Uchwała Nr …..../........

Zebrania Wiejskiego Sołectwa …....................................

z dnia …...................................

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) Zebranie Wiejskie Sołectwa …............................................., uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioskuje się do Rady Miejskiej w Goleniowie o uwzględnienie w budżecie gminy Goleniów na rok …...................... zadań wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania - Sołtys

…................................................................

(imię i nazwisko - podpis)

Załącznik Nr 3 do

zarządzenia Nr 21/2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 października 2012 r.

Wzór protokołu

PROTOKÓŁ

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa …............................................

odbytego w dniu …............................................

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego i dyskusja.

  3. Podjecie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

  4. Wolne wnioski.

  5. Zakończenie zebrania.

Pan(i) ….......................................................... - Sołtys dokonał(a) otwarcia Zebrania, w którym uczestniczyli mieszkańcy sołectwa …...................................... oraz …..................................................................., zgodnie z załączoną listą obecności.

Liczba mieszkańców stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej wynosi …................. . Wymagana frekwencja, co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania, to …...... osoby.

Zgodnie z listą obecności w Zebraniu udział bierze …........... mieszkańców. Na podstawie powyższego Zebranie odbywa się w I terminie/II terminie.

W sprawach dotyczących zgłaszania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego głos zabrali:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego Sołtys poddał(a) pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Za przyjęciem uchwały oddano …......... głosów, …......... głosów było przeciw, …........... było głosów wstrzymujących się.

Zebranie Wiejskie sołectwa …..................................... podjęło uchwałę Nr …............ w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

…..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na tym Zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania - Sołtys

…...........................................................

(imię i nazwisko Sołtysa)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 04-07-2014 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2014 12:24