Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert


OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na finansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w tym:

Zadanie I - Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Zadanie II - Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł).

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 25 000 zł.

 2. Kwota wymieniona w ust. 2 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały budżetowej na rok 2015.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146).

 2. Zlecenia wykonania zadań dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie ich realizacji.

 3. W przypadku realizacji zadania II obejmującego dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej - kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 2. W przypadku gdy suma finansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość finansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość finansowania poszczególnych pozycji.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji.

 2. Wydatki są kwalifikowane jeżeli są zgodnie z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie ferii zimowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 17 stycznia i kończy nie później niż 1 lutego 2015 r.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków. O przesunięciach do 10% należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs dotyczący organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 grudnia 2014 r. o godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębna ofertę.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) jakość wykonania zadania: kompleksowy charakter, formy realizacji programu, jego atrakcyjność, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku - oceniana w skali 0 - 35,

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu - oceniane w skali 0 - 35,

c) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione: posiadane zasoby, doświadczenie, kwalifikacje kadry - oceniane w skali 0 - 30.

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2015, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2014 r. 124 058, 36 zł (łącznie wypoczynek letni i zimowy)

2013 r. 94 632, 00 zł (łącznie wypoczynek letni i zimowy)

VIII. Informacje dodatkowe

 • 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 • 2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 0914698216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 10 grudnia 2014 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 10-12-2014 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2014 15:01