Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/319/12 w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonej skargi 2015-01-16 10:16
dokument Uchwała Nr XXVII/318/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2020-01-24 11:37
dokument Uchwała Nr XXVII/317/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 10:16
dokument Uchwała Nr XXVII/316/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2013 rok 2015-01-16 10:16
dokument Uchwała Nr XXVII/315/12 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2012 2015-01-16 10:16
dokument Uchwała Nr XXVII/314/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 10:16
dokument Uchwała Nr XXVI/313/12 w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Goleniowie 2015-01-16 10:15
dokument Uchwała Nr XXVI/312/12 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej w Rurzycy, Kliniskach, Pucicach, Czarnej Łące i Załomiu 2015-01-16 10:15
dokument Uchwała Nr XXVI/311/12 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 10:15
dokument Uchwała Nr XXVI/310/12 w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2015-01-16 10:15
dokument Uchwała Nr XXVI/309/12 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2015-01-16 10:15
dokument Uchwała Nr XXVI/308/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/307/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/306/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/305/12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/304/12 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/303/12 o zmianie uchwały w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2015-01-16 10:14
dokument Uchwała Nr XXVI/302/12 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Goleniowie oraz nadania Statutu 2015-01-16 10:13
dokument Uchwała Nr XXVI/301/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 10:13
dokument Uchwała Nr XXVI/300/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 10:13
dokument Uchwała Nr XXV/299/12 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-01-16 10:13
dokument Uchwała Nr XXV/298/12 w sprawie uchylenia uchwały nr VI-38/85r Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 29 stycznia 1985 r. 2015-01-16 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/297/12 w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa we wsi Rurzyca 2015-01-16 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/296/12 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-16 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/295/12 w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/294/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Wirtu@lnie w SP w Komarowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/293/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/292/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/291/12 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/290/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2015-01-16 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/289/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 10:09
dokument Uchwała Nr XXV/288/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 10:09
dokument Uchwała Nr XXIV/287/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej udostępnienia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2015-01-16 10:09
dokument Uchwała Nr XXIV/286/12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych (ul. Spacerowa, ul. Akacjowa, ul. Barnima, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Kościuszki, ul. Lipowa, ul. Słowiańska, ul. Sportowa, ul. Szarych Szeregów w Goleniowie) 2015-01-16 10:07
dokument Uchwała Nr XXIV/285/12 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w Krępsku 2015-01-16 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/284/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie 2015-01-16 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/283/12 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-01-16 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/282/12 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Goleniów na lata 2013-2015 2015-01-16 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/281/12 w sprawie pozbawienia drogi publicznej przebiegającej przez miejscowość Miękowo kategorii drogi gminnej, będącej byłą drogą krajową nr 3 (od dotychczasowego wylotu ul. Wolińskiej do drogi krajowej nr 3 a dotychczasowym skrzyżowaniem z drogą do Widzeńska) 2015-01-16 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/280/12 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie" 2015-01-16 10:05
dokument Uchwała Nr XXIV/279/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/375/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych oraz na placach zabaw dla dzieci 2015-01-16 10:05
dokument Uchwała Nr XXIV/278/12 w sprawie opłaty targowej 2015-01-16 10:04
dokument Uchwała Nr XXIV/277/12 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2013 2015-01-16 10:02
dokument Uchwała Nr XXIV/276/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2015-01-16 09:58
dokument Uchwała Nr XXIV/275/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. 2015-01-16 09:58
dokument Uchwała Nr XXIV/274/12 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2013 2015-01-16 09:58
dokument Uchwała Nr XXIV/273/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:57
dokument Uchwała Nr XXIV/272/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:57
dokument Uchwała Nr XXIII/271/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-16 09:55
dokument Uchwała Nr XXIII/270/12 zmieniająca uchwałę nr XIX/222/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S. A. oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłów na nieruchomościach, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S. A. 2015-01-16 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/269/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo 2015-01-16 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/268/12 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2015-01-16 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/267/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Inwestuj w wiedzę", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/266/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Przedszkole przychylne rodzicom", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/265/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:53
dokument Uchwała Nr XXIII/264/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:53
dokument Uchwała Nr XXII/263/12 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XVIII/199/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie 2015-01-16 09:53
dokument Uchwała Nr XXII/262/12 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XVI/172/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Goleniowie 2015-01-16 09:53
dokument Uchwała Nr XXI/261/12 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miejskiej 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/260/12 w sprawie ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/259/12 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/258/12 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/257/12 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/256/12 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2015-01-16 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/255/12 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2015-01-16 09:51
dokument Uchwała Nr XXI/254/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Rozwinąć skrzydła", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:51
dokument Uchwała Nr XXI/253/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Aktywna szkoła - lepsza przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:50
dokument Uchwała Nr XXI/252/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Otwieram siebie na zdobywanie świata", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:47
dokument Uchwała Nr XXI/251/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2020-01-24 11:36
dokument Uchwała Nr XXI/250/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów" na 2012 rok 2015-01-16 09:46
dokument Uchwała Nr XXI/249/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2020-01-24 11:34
dokument Uchwała Nr XXI/248/12 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-16 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/247/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 9 miasta Goleniów 2015-01-16 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/246/12 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2015-01-16 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/245/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Komarowo 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/244/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/243/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/242/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/241/12 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2012 dla Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjno Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/240/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/239/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:39
dokument Uchwała Nr XXI/238/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:39
dokument Uchwała Nr XXI/237/12 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2015-01-16 09:39
dokument Uchwała Nr XXI/236/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2011 2015-01-16 09:39
dokument Uchwała Nr XX/235/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2011 2015-01-16 09:38
dokument Uchwała Nr XX/234/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2011 2015-01-16 09:38
dokument Uchwała Nr XX/233/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-16 09:38
dokument Uchwała Nr XX/232/12 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 09:38
dokument Uchwała Nr XX/231/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-01-16 09:37
dokument Uchwała Nr XX/230/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama 2015-01-16 09:37
dokument Uchwała Nr XX/229/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama 2015-01-16 09:37
dokument Uchwała Nr XX/228/12 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2012 dla Goleniowskiego Domu Kultury 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XX/227/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/226/12 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/225/12 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2012 r. na Burmistrza Gminy Goleniów na brak czynności związanych ze zmianą planowanych dróg wewnętrznych przez ich usunięcie z działki nr 67/6 położonej w Podańsku złożoną przez Joannę i Włodzimierza Żelichowskich 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/224/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy dotyczącej prawidłowości postępowania przez Komisję Konkursową na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazane do prowadzenia Przedszkole Publiczne Nr 5 w Goleniowie przy ul. Pocztowej 15-18 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/223/12 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3c 2015-01-16 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/222/12 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S. A. oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłów na nieruchomościach, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S. A. 2015-01-16 09:35
dokument Uchwała Nr XIX/221/12 w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2015-01-16 09:35
dokument Uchwała Nr XIX/220/12 w sprawie likwidacji nazwy ulicy w obrębie nr 8 miasta Goleniów 2015-01-16 09:35
dokument Uchwała Nr XIX/219/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2015-01-16 09:35
dokument Uchwała Nr XIX/218/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Inwestuj w siebie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:35
dokument Uchwała Nr XIX/217/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2015-01-16 09:34
dokument Uchwała Nr XIX/216/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 09:34
dokument Uchwała Nr XIX/215/12 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. "System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" 2015-01-16 09:31
dokument Uchwała Nr XIX/214/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-01-16 09:31
dokument Uchwała Nr XIX/213/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:31
dokument Uchwała Nr XIX/212/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:31
dokument Uchwała Nr XVIII/211/12 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwały Rady Miejskiej 2015-01-16 09:30
dokument Uchwała Nr XVIII/210/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2015-01-16 09:30
dokument Uchwała Nr XVIII/209/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/208/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/207/12 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów" na 2012 rok 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/206/12 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/205/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w Gminie Goleniów 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/204/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 09:29
dokument Uchwała Nr XVIII/203/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2015-01-16 09:28
dokument Uchwała Nr XVIII/202/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "GSM - Goleniowska Szkoła Myślenia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:28
dokument Uchwała Nr XVIII/201/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Nowoczesn@ edukacja", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:28
dokument Uchwała Nr XVIII/200/12 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Nasza lepsza przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 09:28
dokument Uchwała Nr XVIII/199/12 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie 2015-01-16 09:28
dokument Uchwała Nr XVIII/198/12 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-16 09:27
dokument Uchwała Nr XVIII/197/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 09:26
dokument Uchwała Nr XVIII/196/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:25
dokument Uchwała Nr XVIII/195/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2015-01-16 09:25
dokument Uchwała Nr XVIII/194/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:25
dokument Uchwała Nr XVII/193/12 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2012 2015-01-16 09:24
dokument Uchwała Nr XVII/192/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2015-01-16 09:24
dokument Uchwała Nr XVII/191/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 11 miasta Goleniów 2015-01-16 09:24
dokument Uchwała Nr XVII/190/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Białuń 2015-01-16 09:24
dokument Uchwała Nr XVII/189/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Pocztowej 15-18 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-16 09:24
dokument Uchwała Nr XVII/188/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy M. Konopnickiej 10 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-16 09:23
dokument Uchwała Nr XVII/187/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 Misiowe Przedszkole w Goleniowie 2015-01-16 09:23
dokument Uchwała Nr XVII/186/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2015-01-16 09:23
dokument Uchwała Nr XVII/185/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleniów 2015-01-16 09:23
dokument Uchwała Nr XVII/184/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2015-01-16 09:23
dokument Uchwała Nr XVII/183/12 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2015-01-16 09:22
dokument Uchwała Nr XVII/182/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-01-16 09:22
dokument Uchwała Nr XVII/181/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:22
dokument Uchwała Nr XVII/180/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:22
dokument Uchwała Nr XVI/179/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 09:21
dokument Uchwała Nr XVI/178/12 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2012 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2015-01-16 09:21
dokument Uchwała Nr XVI/177/12 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2012 r. 2015-01-16 09:21
dokument Uchwała Nr XVI/176/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 r. 2015-01-16 09:21
dokument Uchwała Nr XVI/175/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica 2015-01-16 09:20
dokument Uchwała Nr XVI/174/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Danowie na okres do 10 lat 2015-01-16 09:20
dokument Uchwała Nr XVI/173/12 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie 2015-01-16 09:20
dokument Uchwała Nr XVI/172/12 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Goleniowie 2015-01-16 09:20
dokument Uchwała Nr XVI/171/12 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-16 09:20
dokument Uchwała Nr XVI/170/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 2015-01-16 09:19
dokument Uchwała Nr XVI/169/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 09:05
dokument Uchwała Nr XVI/168/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2015-01-16 09:05