Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 10 marca 2015r.


Goleniów, 02.02.2015r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 741/2 została wydana Decyzja nr 101/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie nastąpił podział geodezyjny ww. działki. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działek. Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 741/3 o powierzchni 1.233m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 97.060zł

Przy granicy działki rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- działka nr 741/4 o powierzchni 875m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 75.570zł

- działka nr 741/5 o powierzchni 875m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 75.570zł

- działka nr 741/6 o powierzchni 880m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 75.990zł

- działka nr 741/7 o powierzchni 935m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 80.630zł

Drugi przetarg:

I. Obręb nr 5 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Pocztowej - J.Sorysa - W.Witosa.

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - mieszkalnego (część usługowa alternatywnie: szkoła muzyczna, szkoła języków obcych, przedszkole).

- działki nr 531/1, 531/3, 531/4 o łącznej powierzchni 954m2 , KW SZ1O/00002257/9

Łączna cena wywoławcza : 96.670zł

Przez teren działek nr 531/3 i 531/4 przebiega sieć gazowa, a przez działkę nr 531/4 przebiega dodatkowo sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. Przez działki nr 531/1, 531/3 i 531/4 przebiega sieć wodociągowa.

Przy granicy działki nr 531/3 znajduje się się skrzynka energetyczna. Na działce nr 531/1 znajdują się fundamenty betonowe.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia mediów w uzgodnieniu z poszczególnymi organami sieciowymi.

Nabywca niezwłocznie ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, na prawie własności działki nr 531/4 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie, polegającą na usytuowaniu na tej działce ciepłociągu wraz z odwadniającą go kanalizacją deszczową oraz na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 4,0 m - to jest 2,0 m ze strony lewej i 2,0 m ze strony prawej wzdłuż osi ciepłociągu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności na prawie wstępu na teren nieruchomości celem usuwania awarii, dokonywania przeglądów, konserwacji, naprawy, modernizacji, rozbudowy i remontów ciepłociągu oraz odwadniającej go kanalizacji deszczowej z każdorazowym obowiązkiem przywrócenia do stanu pierwotnego.

Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu ww. ograniczonego prawa w księdze wieczystej poniesie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej nr 18.

II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy B.Krzywoustego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalne lokalizacje: warsztatu samochodowego, hurtowni drobnych materiałów przemysłowych, sklepu branży przemysłowej.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 99 o powierzchni 2.473m2 , KW SZ1O/0008873/5

Cena wywoławcza: 127.100zł

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość przyłączenia zamierzenia budowlanego za pomocą indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o długości około 75m do istniejących w ul. B.Krzywoustego urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na koszt Nabywcy.

Teren działki porośnięty jest trawami.

III. Obręb Modrzewie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalna budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 114/6 o powierzchni 903m2 , KW SZ1O/00040563/3

Cena wywoławcza: 24.740zł

Istnieje możliwość przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej. W przyległej do działki drodze brak istniejącego lub projektowanego uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej wystarczającej dla zamierzenia budowlanego.

Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą, drzewami owocowymi oraz samosiejkami drzew i krzewów.

IV. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 46/14 o powierzchni 709m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 67.710zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Widuchowa

o warunkach zabudowy 6730.34.2013 z dnia 07 sierpnia 2013r.

Teren działki porośnięty jest dziko rosnącymi krzewami i trawą. W granicach działki znajduje się punkt osnowy geodezyjnej. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zasięgnąć informacji

w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

o ewentualnej możliwości zniszczenia znaku podczas prac budowlanych.

V. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

1) W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/113 o powierzchni 1.003m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.990zł. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

- działka nr 139/114 o powierzchni 874m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.910zł

2) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 14 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/117 o powierzchni 892m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.260zł

- działka nr 139/120 o powierzchni 1.041m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.360zł

     • Teren działek porośnięty pojedynczymi drzewami samosiejkami.

VI. Obręb Białuń.

1) Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/1 o powierzchni 1.709m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 58.550zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 26/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Na działce znajduje się basen betonowy do usunięcia na koszt nabywcy. Na granicy działki od strony drogi znajduje się jedno drzewo. W przypadku kolizji planowanej inwestycji

z istniejącym drzewem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzewa zgodnie

z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

2) Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/2 o powierzchni 1.497m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 27/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Działka porośnięta samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

3) Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/3 o powierzchni 1.506m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.410zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 28/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

4) Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/4 o powierzchni 1.515m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 29/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

5) Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/5 o powierzchni 1.520m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.900zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 30/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

     • Pierwszy przetarg na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości został ogłoszony na dzień 19 stycznia 2015r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 marca 2015r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-02-2015 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2015 10:50