Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży

20 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

a) wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

b) zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,

c) transportu uczestników,

d) koszty osobowe opiekunów w wysokości nie przekraczającej 25 % całkowitych kosztów zadania,

e) ubezpieczenia uczestników,

f) opłat za wynajem sal i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

 1. Kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z kuratorami sądowymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie.

 

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w miesiącu lipcu 2011 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 27 czerwca 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- od prowadzących zajęcia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - Treningu Zastępowania Agresji ART. i przynajmniej jednej osoby prowadzącej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu mediacji.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 2. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

 1. kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny

i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

 1. wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności

 2. jako różnorodność zajęć, harmonogram treningów ART, dostosowanie zajęć do adresata, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników, czas trwania obozu (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 5. Środki finansowe zostaną przydzielone podmiotowi uprawnionemu, którego oferta będzie wyłoniona w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 06 czerwca 2011 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-06-2011 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2011 08:52