Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości 27 września 2011


Goleniów, 23.08.2011r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

     • Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. Jana Kilińskiego

Nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi - garażami, położona w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kilińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 65 o powierzchni 7.584m2, wpisana w Księdze Wieczystej KW nr 17870.

Sprzedaż udziału do 1/150 części w prawie własności budynków użytkowych - garażach

i oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 1/150 części działki nr 65.

W ramach zbywanych udziałów w działce nr 65 Nabywcy przysługiwać będzie prawo użytkowania z wyłączeniem innych osób garażu nr 26 o powierzchni 16m2 w segmencie

nr II .

  • Łączna cena wywoławcza: 12.381,60zł

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i garaż.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za grunt i cena za garaż.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% plus 23% podatku VAT.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będzie wynosić 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus 23% podatku VAT.

Garaż można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z inspektorem ds. sprzedaży nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (pokój 010) nr telefonu 91 46 98 244.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 21 września 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2011r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 23-08-2011 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2011 10:44