Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządznie Nr 42/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu


ZARZĄDZENIE Nr 42/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 02 czerwca 2011 r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Na podstawie art. art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008r.Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Goleniów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Goleniów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Goleniów oraz Zastępcę Głównego Księgowego Urzędu Gminy i Miasta Goleniów do:

 • dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności

i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

 • do sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Goleniów objętych bilansem skonsolidowanym,

 • do sporządzenia szczegółowego opisu poszczególnych pozycji aktywów

i pasywów występujących w jednostce.

§ 5. Zobowiązuje się Zarządy spółek kapitałowych, w których Gmina Goleniów posiada udziały, do:

 • sporządzenia bilansu rocznego wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami (szczegółowy opis aktywów i pasywów występujących w spółce) uzupełnionego o wykaz należności i zobowiązań wobec jednostek objętych skonsolidowanym bilansem,

 • dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności

i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

 • dostarczenia oryginału przedmiotowych dokumentów do Głównego księgowego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu, niepóźnej niż do 31maja .

§ 6. Zobowiązuje się Głównego Księgowego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do:

 • sprawdzenia sporządzonych bilansów spółek kapitałowych pod kątem rzetelności i wiarygodności prezentowanych danych,

 • sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Goleniów w terminie do 30 czerwca roku następnego.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Opracowała: Aneta Rudnicka-Kiszko

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 42/11

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2.06.2011 r.

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Goleniów

§ 1. Jednostką dominującą jest Gmina Goleniów.

§ 2. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 3. 1. Konsolidacja to łączenie w bilansie Gminy Goleniów jako jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań finansowych gminnych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych osób prawnych (spółki, samorządowe instytucje kultury) przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

2. Grupa kapitałowa to Gmina Goleniów, jako jednostka samorządu terytorialnego, czyli jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi.

3. Jednostka dominująca to jednostka samorządu terytorialnego, w skład której wchodzi budżet, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (urząd, jednostki budżetowe ) oraz samorządowe instytucje kultury.

4. Jednostka zależna to spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą.

§ 4. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, samorządowe instytucji kultury, bilans wykonania Budżetu Gminy Goleniów, bilanse spółek, w których Gmina Goleniów posiada udziały.

§ 5. 1. Bilanse jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej łączy się poprzez dodanie poszczególnych pozycji bilansowych tych jednostek. Poszczególne aktywa i pasywa bilansów jednostkowych (w kolumnie stan na początek i na koniec roku) należy dostosować odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej . Jednocześnie należy pamiętać, że stan wykazany w kolumnie „stan na początek roku” powinien być zgodny ze „stanem na koniec roku” wykazanym w skonsolidowanym bilansie za rok poprzedni.

Należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych, szczególnie w zakresie rozrachunków (zobowiązań, należności) oraz innych aktywów i pasywów , stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Dokonując korekt i wyłączeń, należy zwrócić szczególną uwagę na wzajemne powiązania jednostek budżetowych z pozostałymi organizacjami wymienionymi w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Dane jednostki zależnej łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń i korekt.

 1. Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych.

 2. W przypadku posiadania mniej niż 100% udziałów w jednostce zależnej, w bilansie skonsolidowanym należy wykazać te pozostałe udziały w odrębnej pozycji „kapitały mniejszości”.

§ 6. 1. Termin sporządzania bilansu skonsolidowanego - skonsolidowany bilans Gminy Goleniów jako jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach, w terminie do 30 czerwca.

2. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominującej - Burmistrz Gminy Goleniów oraz Skarbnik Gminy.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 42/11

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2.06.2011 r.

Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Goleniów

§1. 1. W rozumieniu definicji jednostki dominującej z § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia, Gmina Goleniów jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą. W jej skład wchodzą jako jednostki organizacyjne:

 1. jednostki budżetowe:

 • Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie,

 • Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie,

 • Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie,

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goleniowie,

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goleniowie,

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Goleniowie,

 • Szkoła Podstawowa w Komarowie,

 • Szkoła Podstawowa w Krępsku,

 • Szkoła Podstawowa w Lubczynie,

 • Zespół Szkół Publicznych w Białuniu,

 • Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach,

 • Zespół Szkół Publicznych w Mostach,

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 1 w Goleniowie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Goleniowie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 5 w Goleniowie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 6 w Goleniowie

 1. samorządowe instytucje kultury:

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie,

 • Goleniowski Dom Kultury.

§ 2. Jednostkami zależnymi, o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, są spółki prawa handlowego, w których Gmina Goleniów posiada powyżej 90 % udziałów, są to:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Goleniów,

 • Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 • Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.,

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o..

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 42/11

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2.06.2011 r.

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

§1.1. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

 1. Bilans skonsolidowany sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

 1. Zestawienie bilansów jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej przed dokonaniem wyłączeń wraz z bilansem z wykonania budżetu gminy w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.

 1. Zestawienie bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych

z uwzględnieniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.

 1. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami wchodzącymi w skład jednostki dominującej i jednostek zależnych, który zawiera:

 • kwotę wyłączenia,

 • pozycję aktywów i pasywów bilansu jednostkowego, jednostkę sprawozdawczą,

 • pozycję aktywów i pasywów bilansu skonsolidowanego,

 • uwagi.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Rudnicka-Kiszko 30-08-2011 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Rudnicka-Kiszko 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2011 08:21