Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie Mosty na dzień 12 października 2011r.


Goleniów, dnia 2011 -09 - 05

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb Mosty

Nieruchomość położona w obrębie Mosty, zlokalizowana na działce nr 144/27 o powierzchni 4.649m2 , zabudowana budynkiem byłego przedszkola o powierzchni użytkowej 859,80m2, KW nr 20413.

Łączna cena wywoławcza: 180.000zł

Rokowania przeprowadza się łącznie na grunt i budynek byłego przedszkola.

Na podstawie ceny osiągniętej w rokowaniach, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za grunt i cena za budynek byłego przedszkola.

Budynek byłego przedszkola można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z inspektorem ds. sprzedaży nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (pokój 010) nr telefonu 91 46 98 244.

Rokowania odbędą się w dniu 12 października 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 ( I piętro).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 06 października 2011r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej .

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2011r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

07 października 2011r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. Datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 12 października 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 117 (I piętro).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wspólnie ustalony w wyniku rokowań.

Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości , spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone , chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-09-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 12:59