Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 18 października 2011r. (ulica Wawrzyniaka i Fabryczna - działki budowlane).


Goleniów, 08.09.2011r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • I) Obręb nr 2 miasta Goleniowa

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/303/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 15 lutego 2001r. nieruchomości położone są na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa symbolem A17a MNJ- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości nie posiadają uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Teren działek zakrzaczony i zadrzewiony. Wyrównanie terenu działek oraz usunięcie zakrzaczeń i drzew na koszt nabywców.

1)

 • działka nr 355/4 o powierzchni 463m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15622

 • działka nr 357/2 o powierzchni 283m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15623

Łączna powierzchnia nieruchomości:746m2

Łączna cena wywoławcza : 80.100zł

2)

 • działka nr 355/5 o powierzchni 478m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15622

 • działka nr 357/4 o powierzchni 291m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15623

Łączna powierzchnia nieruchomości:769m2

Łączna cena wywoławcza : 82.550zł

3)

 • działka nr 355/6 o powierzchni 534m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15622

 • działka nr 357/6 o powierzchni 320m2 , ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, KW 15623

Łączna powierzchnia nieruchomości:854m2

Łączna cena wywoławcza : 91.570zł

     • II) Obręb nr 9 miasta Goleniowa

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy z dnia 20 września 2010r. Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Przez teren działki przechodzi podziemna linia energetyczna i sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej fi 250. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu - obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwymi zarządcami sieci.

Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczy o mieszanej konstrukcji drewniano - murowanej, kwalifikujący się do rozbiórki.

Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działki na koszt nabywcy.

 • działka nr 158/1 o powierzchni 1.181m2 , ul. Fabryczna nr 1a, KW brak

Cena wywoławcza : 136.420zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 601 z dnia 20 września 2010r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 12 października 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2011r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 09-09-2011 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2011 08:13