Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 15 listopada 2011r. (dziłki: ul. Maszewska - Tartaczna i Zakładowa).


Goleniów, 08.09.2011r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I) Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Tartaczna

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hurtowni artykułów spożywczych

i chemii gospodarczej o powierzchni sprzedaży do 1500m2.

- działka nr 8/2 o powierzchni 7.125m2 , KW brak

Cena wywoławcza : 569.960zł

Teren działki porośnięty trawami i dziko rosnącymi drzewami i krzewami.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 703 z dnia 09 listopada 2010r.

     • II) Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Zakładowa

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów działki przeznaczone zostały pod tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych.

Teren przeznaczony pod:

 • obiekty składowo - magazynowe,

 • usługi rzemiosła, usługi, hurtownie,

 • zakłady produkcyjne nieuciążliwe.

 1. działka nr 50/1 o powierzchni 1.422m2, KW 37925,

działka nr 50/2 o powierzchni 595m2, KW 37925,

działka nr 68/7 o powierzchni 1.096m2, KW 37925,

działka nr 68/8 o powierzchni 2.646m2, KW 37925

Łączna powierzchnia nieruchomości 5.759m2

Łączna cena wywoławcza : 476.810zł

 1. działka nr 50/3 o powierzchni 285m2, KW 37925,

działka nr 50/4 o powierzchni 1.016m2, KW 37925,

działka nr 50/5 o powierzchni 551m2, KW 37925,

działka nr 68/4 o powierzchni 1.548m2, KW 37925,

działka nr 68/5 o powierzchni 1.862m2, KW 37925,

działka nr 68/6 o powierzchni 526m2, KW 37925

Łączna powierzchnia nieruchomości 5.788m2

Łączna cena wywoławcza : 474.690zł

Na działkach 68/4 i 50/5 znajdują się elementy betonowe do uprzątnięcia na koszt nabywcy.

Działki zakrzaczone, porośnięte trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 15 lipca 2011r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 09 listopada 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2011r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 09-09-2011 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2011 08:18