Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VII sesja 01.09.2023 r. Monika Jasińska 2023-08-25 10:22:39
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 sierpnia 2023 r. Anna Jaroń 2023-08-24 15:06:32
Przebudowa ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2023-08-24 12:30:21
Protokół Nr 08/23 z 21 sierpnia 2023 r. Katarzyna Bielan 2023-08-24 10:20:48
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Żłobku "Stokrotka" Katarzyna Celmerowska 2023-08-24 09:59:28
Zarządzenie nr 232/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. Mirosław Guzikiewicz 2023-08-24 09:50:26
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego. Monika Jasińska 2023-08-24 09:12:53
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 19 lipca 2023 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Monika Jasińska 2023-08-24 09:12:28
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 09 czerwca 2023 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Monika Jasińska 2023-08-24 09:12:05
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia, w części, skargi z dnia 09 maja 2023 r. w części na Burmistrza Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2023-08-24 09:11:42
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska dotyczącego budowy "Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów". Monika Jasińska 2023-08-24 09:11:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska dotyczącego budowy "Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów". Monika Jasińska 2023-08-24 09:11:05
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. Monika Jasińska 2023-08-24 09:10:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2023-08-24 09:10:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programu edukacyjno ? motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Goleniów. Monika Jasińska 2023-08-24 09:09:43
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów. Monika Jasińska 2023-08-24 09:09:07
Projekty uchwał Monika Jasińska 2023-08-24 09:08:23
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2023-08-24 09:08:12
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2023-08-24 09:07:18
LXIII sesja w dniu 30 sierpnia 2023 r. Monika Jasińska 2023-08-24 09:05:54
Zarządzenie nr 234/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 208/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. Alicja Macikowska 2023-08-24 08:44:35
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowań KŁ Leśnik Łukasz Posieczek 2023-08-24 08:40:16
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowań KŁ Leśnik Łukasz Posieczek 2023-08-24 08:38:49
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z  od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 17.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      Joanna Chilkiewicz 2023-08-23 15:31:18
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z  od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km. Joanna Chilkiewicz 2023-08-23 15:30:58
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z  od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 17.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      Joanna Chilkiewicz 2023-08-23 15:29:26
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Joanna Chilkiewicz 2023-08-23 15:27:08
Różański Andrzej Katarzyna Bielan 2023-08-23 14:33:07
1779_2 Katarzyna Bielan 2023-08-23 14:30:18
1779_2 Katarzyna Bielan 2023-08-23 14:30:15
Imienne wykazy głosowań radnych na LXII sesji w dniu 30 czewca 2023 r. Monika Jasińska 2023-08-23 13:26:16
Kuszyński Robert Anna Jaroń 2023-08-23 13:09:51
Wnioski złożone na piśmie 23.08.2023 r. Monika Jasińska 2023-08-23 13:07:54
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - D. Faryniarz Monika Jasińska 2023-08-23 13:07:47
Faryniarz Danuta Monika Jasińska 2023-08-23 13:07:43
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - D. Faryniarz Monika Jasińska 2023-08-23 13:07:29
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - D. Faryniarz Monika Jasińska 2023-08-23 13:05:54
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - D. Faryniarz Monika Jasińska 2023-08-23 13:05:37
Wnioski złożone na piśmie 23.08.2023 r. Monika Jasińska 2023-08-23 13:05:03
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 22.08.2023 r. Monika Jasińska 2023-08-23 13:04:47