Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg 27 kwietnia 2010r


Goleniów, 23.02.2010r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 1. Pierwszy przetarg

Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. Wojska Polskiego - Ptasia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 7 U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług : handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/7 o powierzchni 0,2352ha , KW 32949

Cena wywoławcza : 182.480zł

Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

 1. Drugi przetarg

     • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Tartaczna

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowego, parkingów i dróg dojazdowych.

- działka nr 193 o powierzchni 4.869m2 , KW brak

Cena wywoławcza : 415.010zł

Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Działka porośnięta jest drzewami, dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Nabywca na własny koszt dokona uprzątnięcia terenu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 228 z dnia 03 kwietnia 2008r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 20 stycznia 2010r.

     • III. Kolejny przetarg

     • Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. Wojska Polskiego - Ptasia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 7 U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług : handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/5 o powierzchni 0,6332ha , KW 32949

Cena wywoławcza : 471.020zł

Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 24 lipca 2009r, drugi na dzień 20 stycznia 2010r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/48/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 - w rejonie ulic Wojska Polskiego i ul. Brzozowej.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu przedmiotowych działek.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do dnia 20 kwietnia 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2010r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 05-03-2010 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2010 10:05