Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 22 lipca 2015r.


Goleniów, 02.06.2015r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Drugi przetarg:

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Stanisława Mikołajczyka.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleniów, działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

- działka nr 565/4 o powierzchni 1.048m2 , KW SZ1O/00022419/9

Cena wywoławcza : 147.300zł

Przez działkę przebiega sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce znajdują się również trzy kolektory sieci sanitarnej. Na powierzchni działki widoczne są pozostałości gruzu ceglanego, pochodzące z rozebranych obiektów. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia mediów w uzgodnieniu z poszczególnymi organami sieciowymi.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 09 kwietnia 2015r.

II. Obręb nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego - Ptasiej.

1) W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług: handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/5 o powierzchni 0,6332ha , KW nr SZ1O/00032949/6

Cena wywoławcza : 369.890zł

Teren działki zakrzaczony i zadrzewiony. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć gazowa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu - przeniesienie na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym organem sieciowym.

2) W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług: handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/7 o powierzchni 0,2352ha , KW nr SZ1O/00032949/6

Cena wywoławcza : 148.050zł

Teren działki zakrzaczony i zadrzewiony. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie II był ogłoszony na dzień 28 kwietnia 2015r.

     • Kolejny przetarg

I. Obręb Mosty

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem realizacji niezbędnych dojść, dojazdów, placów zabaw.

- działka nr 144/27 o powierzchni 0,4649ha, KW nr 20413

Cena wywoławcza : 143.450zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Stepnica

o warunkach zabudowy nr 27/2013 AOŚ.6730.80.7.2012.JW z dnia 08 maja 2012r.

Podziemna linia energetyczna niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi należały

i obsługiwały jedynie budynek nieistniejącego przedszkola, w związku z powyższym sieć jest do likwidacji przez nabywcę.

Na terenie działki znajdują się również pozostałości infrastruktury byłego przedszkola (obudowa murowana śmietnika, częściowe utwardzenie terenu, kolektory kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej) oraz podziemne przyłącza i sieci: gazowa (g63), kanalizacji sanitarnej (ks250), kanalizacji deszczowej (kd150, kd200, kd250, kd300), wodociągowej i ciepłowniczej. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem przeniesienie na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z poszczególnymi organami sieciowymi.

Teren działki porośnięty kilkuletnimi drzewami iglastymi posadowionymi wzdłuż granicy działki oraz dziko rosnącymi pojedynczymi krzewami. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 27 lutego 2014r., drugi na dzień 28 kwietnia 2015r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 lipca 2015r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta Goleniowa.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-06-2015 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2015 10:10