Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016


0x08 graphic
Projekt z dnia 27 października 2015 r.

Uchwała Nr …....

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …..................

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Mituła

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załącznik do uchwały Nr ….........

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …....................

Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

§ 1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Goleniów i jej mieszkańców w roku 2016.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

2) Programie - rozumie się przez to roczny Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016,

3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów,

4) Gminie - rozumie się przez to Gminę Goleniów,

5) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,

6) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to jednostki określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na rzecz mieszkańców Gminy,

7) dotacji - rozumie się przez dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

8) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,

9) komisjach konkursowych - rozumie się przez to komisję powołaną do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

§ 3. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 4. 1. Celem głównym Programu jest rozwijanie współpracy Gminy z organizacjami poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

2. Cele szczegółowe Programu obejmują:

1) zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów,

2) wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności organizacji pozarządowych,

3) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez Gminę poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - Gmina przekazuje swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to gotowe, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny i terminowy,

2) suwerenności stron - zarówno organizacje pozarządowe jak i Gmina zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien cechować szacunek obu stron wobec siebie,

3) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

4) efektywności - obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowanie zadań przynosiły jak najlepsze rezultaty,

5) uczciwej konkurencji - Gmina zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej), natomiast przy wyborze ofert kierować się będzie między innymi ocena możliwości wykonania zadania przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu od ich rzeczowego zakresu,

6) jawności - Gmina i organizacje pozarządowe udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

§ 6. Gmina współpracuje, w sposób finansowy i pozafinansowy, z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 7. 1. Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom w 2016 r. należą:

1) pomoc społeczna, w tym:

a) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, w tym prowadzenie placówki zapewniającej nocleg,

b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci,

c) pomoc mieszkańcom Gminy znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym: organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy, przygotowywanie żywnościowych paczek świątecznych dla potrzebujących, organizacja spotkania wigilijnego,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

a) podejmowanie działań prowadzących do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,

b) prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców,

3) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:

a) organizacja Festiwalu Seniorów Senioralia 2016,

b) prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów,

c) wspieranie działań zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych,

4) ochrona i promocja zdrowia, w tym:

a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,

b) promocja i profilaktyka właściwego odżywiania,

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

a) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie ferii zimowych,

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie wakacji letnich,

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8) działalności na rzecz ochrony zwierząt,

9) promocja wolontariatu,

10) ratownictwo i ochrona ludności, w tym:

a) zadania z zakresu ratownictwa wodnego,

b) zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

a) prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży,

b) prowadzenie Klubu Abstynenta Exodus,

13) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym organizacja XII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych.

2. Priorytetowe zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, finansowane będzie w oparciu o uchwałę Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów.

§ 8. 1. Współpraca o charakterze finansowa może odbywać się w następujących formach:

1) powierzania realizacji zadań poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania realizacji zadań poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

3. Gmina może zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy o wsparcie lub o powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

§ 9. Współpraca pozafinansowa obejmuje następujące obszary:

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

2) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań i szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych

3) udostępnianie organizacjom pozarządowym miejsca na stronie internetowej celem popularyzowania i promocji ich działań,

4) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu na niekomercyjne spotkania związane z działalnością organizacji,

5) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. doradztwo prawne, organizowanie i informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

6) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć gminy i organizacji pozarządowych,

7) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Gminy,

8) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych.

§ 10. 1. W celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje komisje konkursowe.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Burmistrza oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, których oferta opiniowana jest przez tę komisję.

3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłasza Rada Organizacji Pozarządowych Gminy Goleniów, spośród organizacji mających siedzibę na terenie Gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców.

4. Niewskazanie osób do składu komisji przez Radę, o której mowa w ust. 3, ani ich niezgłoszenie się do udziału w pracach komisji nie stanowi o niemożliwości faktycznego działania komisji i możliwości opiniowania ofert, stosownie do dyspozycji art. 15 ust. 2ad ustawy.

5. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza Burmistrz lub komisja.

§ 11. 1. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie, wraz z przypisaniem im oceny punktowej,

2) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

§ 12. 1. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.

3. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący powoływany przez Burmistrza.

§ 13. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

§ 14. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

§ 15. 1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i form współpracy.

3. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Burmistrzowi, lub za pośrednictwem Pełnomocnika.

4. Uzyskane w czasie realizacji Programu informacje, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

5. Pełnomocnik składa Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

6. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2017 r.

§ 16. 1. Na realizację Programu planowana jest kwota 1 972 000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz kwot planowanych na realizację Programu w ramach konkursów ofert określa uchwała budżetowa Gminy na 2016 rok.

§ 17. Mierniki efektywności Programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

1) wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,

2) liczbie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,

3) liczbie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,

4) liczbie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

§ 18. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w sposób określony w uchwale Nr XLIV/577/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 107, poz. 1916).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 27-10-2015 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2015 15:04