Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 16 grudnia 2015r.


Goleniów, dnia 2015.11.09

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 9 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Składowej.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego ani Gmina Goleniów nie przystąpiła do jego opracowania, nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwał a Nr L/575/14 z dnia 29.10.2014r. działka przeznaczona została pod tereny usług nieuciążliwych, składów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w strefie rozwoju funkcji mieszanych.

W dziale III Księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych, znajduje się zapis dotyczący służebności, który nie dotyczy działki nr 191.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Ze względu na brak dostępu do drogi - sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych.

- działka nr 191 o powierzchni 0,4696ha, KW nr SZ1O/00049968/7

Cena wywoławcza: 313.040zł

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 42, 43, 44, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 grudnia 2015r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 10 grudnia 2015r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-11-2015 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 10-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2015 13:15