Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/322/16 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2017 r. 2016-12-23 12:49
dokument Uchwała Nr XXVII/321/16 w sprawie realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.5 "Poprawa jakości środowiska miejskiego", typ projektu: "Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych", Konkurs nr POIS.2.5/3/2016 2016-12-23 12:48
dokument Uchwała Nr XXVII/320/16 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-12-23 12:47
dokument Uchwała Nr XXVII/319/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-23 12:46
dokument Uchwała Nr XXVII/318/16 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-12-23 12:45
dokument Uchwała Nr XXVII/317/16 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu nr RPZP.07.06.00-32-K009/16 pt. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów", złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 r. 2016-12-23 12:44
dokument Uchwała Nr XXVII/316/16 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 2016-12-23 12:43
dokument Uchwała Nr XXVII/315/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-12-23 12:42
dokument Uchwała Nr XXVII/314/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-12-23 12:41
dokument Uchwała Nr XXVII/313/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2017 rok 2016-12-23 12:40
dokument Uchwała Nr XXVII/312/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2016-12-23 12:39
dokument Uchwała Nr XXVI/311/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2016-12-07 12:42
dokument Uchwała Nr XXVI/310/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Goleniów 2016-12-07 12:41
dokument Uchwała Nr XXVI/309/16 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów 2016-12-07 12:40
dokument Uchwała Nr XXVI/308/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-12-07 12:39
dokument Uchwała Nr XXVI/307/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-12-07 12:38
dokument Uchwała Nr XXVI/306/16 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 2016-12-07 12:37
dokument Uchwała Nr XXVI/305/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2016-12-07 12:37
dokument Uchwała Nr XXVI/304/16 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2016-12-07 12:36
dokument Uchwała Nr XXVI/303/16 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Goleniów o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w obszarze Gminy Goleniów 2016-12-07 12:34
dokument Uchwała Nr XXVI/302/16 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszanka" 2016-12-07 12:34
dokument Uchwała Nr XXVI/301/16 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego" 2016-12-07 12:32
dokument Uchwała Nr XXVI/300/16 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-12-07 12:31
dokument Uchwała Nr XXVI/299/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/222/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2016-12-07 12:30
dokument Uchwała Nr XXVI/298/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2017-2021" 2016-12-07 12:29
dokument Uchwała Nr XXVI/297/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok" 2016-12-07 12:28
dokument Uchwała Nr XXVI/296/16 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-12-07 12:28
dokument Uchwała Nr XXV/295/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-11-02 13:44
dokument Uchwała Nr XXV/294/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-11-02 13:43
dokument Uchwała Nr XXV/293/16 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów 2016-11-02 13:42
dokument Uchwała Nr XXV/292/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-11-02 13:42
dokument Uchwała Nr XXV/291/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-02 13:39
dokument Uchwała Nr XXV/290/16 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2016-11-02 13:39
dokument Uchwała Nr XXV/289/16 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Kliniska Wielkie 2016-11-02 13:38
dokument Uchwała Nr XXV/288/16 w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-11-02 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/287/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2016-11-02 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/286/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2016-11-02 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/285/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Goleniów" 2016-11-02 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/284/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-11-02 13:30
dokument Uchwała Nr XXV/283/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2016-11-02 13:29
dokument Uchwała Nr XXIV/282/16 w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Goleniów 2016-10-18 10:30
dokument Uchwała Nr XXIII/281/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2016-09-19 10:08
dokument Uchwała Nr XXIII/280/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej decyzji wydanej przez Starostę Goleniowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. na wniosek Gminy Goleniów 2016-09-19 10:07
dokument Uchwała Nr XXIII/279/16 w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Goleniów jako właściciela nieruchomości Targowisko Miejskie w Goleniowie 2016-09-19 10:06
dokument Uchwała Nr XXIII/278/16 w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2016-09-19 10:06
dokument Uchwała Nr XXIII/277/16 w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-09-19 10:06
dokument Uchwała Nr XXIII/276/16 w sprawie uznania za pomnik przyrody daglezji zielonej, rosnącej na terenie działki nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2016-09-19 10:05
dokument Uchwała Nr XXIII/275/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości usytuowanej w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 26 2016-09-19 10:04
dokument Uchwała Nr XXIII/274/16 w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-09-19 10:04
dokument Uchwała Nr XXIII/273/16 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic Bukowa i Cisowa we wsi Krępsko 2016-09-19 10:03
dokument Uchwała Nr XXIII/272/16 w sprawie przyjęcia "Planu działania w strefie Meandry Iny" 2016-09-19 10:02
dokument Uchwała Nr XXIII/271/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" 2016-09-19 10:01
dokument Uchwała Nr XXIII/270/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2016-09-19 10:01
dokument Uchwała Nr XXIII/269/16 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2016-09-19 10:00
dokument Uchwała Nr XXIII/268/16 w sprawie wyrażenia intencji udziału Gminy Goleniów, jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Zielonych Inwestycji GIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2016-09-19 09:59
dokument Uchwała Nr XXIII/267/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016-09-19 09:58
dokument Uchwała Nr XXIII/266/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-09-21 14:58
dokument Uchwała Nr XXIII/265/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-19 09:57
dokument Uchwała Nr XXII/264/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niedopełnienia przez Burmistrza Gminy Goleniów obowiązku ochrony złożonej petycji 2016-07-01 13:56
dokument Uchwała Nr XXII/263/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niedopełnienia przez Burmistrza Gminy Goleniów obowiązku ochrony złożonej petycji 2016-07-01 13:55
dokument Uchwała Nr XXII/262/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej zmniejszenia dotacji dla szkół prowadzonych przez Fundację Świętej Siostry Faustyny 2016-07-01 13:54
dokument Uchwała Nr XXII/261/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2016-07-01 13:54
dokument Uchwała Nr XXII/260/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewydania przez Burmistrza Gminy Goleniów pisemnego zarządzenia 2016-07-01 13:53
dokument Uchwała Nr XXII/259/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2016-07-01 13:52
dokument Uchwała Nr XXII/258/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2016-07-01 13:51
dokument Uchwała Nr XXII/257/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-07-01 13:50
dokument Uchwała Nr XXII/256/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-07-01 13:47
dokument Uchwała Nr XXII/255/16 w sprawie usunięcia pomników 2016-07-01 13:46
dokument Uchwała Nr XXII/254/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2016-07-01 13:45
dokument Uchwała Nr XXII/253/16 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów 2016-07-01 13:43
dokument Uchwała Nr XXII/252/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/190/16 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1 a, nabywanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-07-01 13:42
dokument Uchwała Nr XXII/251/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów 14, na rzecz Skarbu Państwa 2016-07-01 13:41
dokument Uchwała Nr XXII/250/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej 2016-07-01 13:40
dokument Uchwała Nr XXII/249/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2016-07-01 13:39
dokument Uchwała Nr XXII/248/16 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2016-07-01 13:39
dokument Uchwała Nr XXII/247/16 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. św. Stanisława Kostki 2016-07-01 13:37
dokument Uchwała Nr XXII/246/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-07-01 13:36
dokument Uchwała Nr XXII/245/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2015 rok 2016-07-01 13:36
dokument Uchwała Nr XXI/244/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia sprawy wniesionej do Burmistrza Gminy Goleniów 2016-06-01 13:20
dokument Uchwała Nr XXI/243/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2016-06-01 13:19
dokument Uchwała Nr XXI/242/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej sposobu załatwienia sprawy 2016-06-01 13:18
dokument Uchwała Nr XXI/241/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-06-01 13:16
dokument Uchwała Nr XXI/240/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-06-01 13:15
dokument Uchwała Nr XXI/239/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-06-01 13:14
dokument Uchwała Nr XXI/238/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2016-06-01 13:12
dokument Uchwała Nr XXI/237/16 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej 2016-06-01 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/236/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2015 rok 2016-06-01 13:10
dokument Uchwała Nr XXI/235/16 w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2016-06-01 13:08
dokument Uchwała Nr XXI/234/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 2016-06-01 13:05
dokument Uchwała Nr XX/233/16 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Sławomira Marosa 2016-05-13 13:32
dokument Uchwała Nr XIX/232/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-04-29 15:03
dokument Uchwała Nr XIX/231/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2016-04-29 15:02
dokument Uchwała Nr XIX/230/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-04-29 15:02
dokument Uchwała Nr XIX/229/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-04-29 15:01
dokument Uchwała Nr XIX/228/16 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2016-04-29 15:01
dokument Uchwała Nr XIX/227/16 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny 2016-04-29 15:00
dokument Uchwała Nr XIX/226/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej 2016-04-29 15:00
dokument Uchwała Nr XIX/225/16 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 2016-04-29 14:59
dokument Uchwała Nr XIX/224/16 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-04-29 14:58
dokument Uchwała Nr XIX/223/16 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Goleniów na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-04-29 14:58
dokument Uchwała Nr XIX/222/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2016-04-29 14:57
dokument Uchwała Nr XIX/221/16 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016-04-29 14:57
dokument Uchwała Nr XIX/220/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2015 2016-04-29 14:56
dokument Uchwała Nr XIX/219/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2015 2016-04-29 14:55
dokument Uchwała Nr XVIII/218/16 w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 2016-04-05 08:26
dokument Uchwała Nr XVIII/217/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej decyzji wydanej przez Starostę Goleniowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. na wniosek Gminy Goleniów 2016-04-05 08:25
dokument Uchwała Nr XVIII/216/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2016-04-05 08:24
dokument Uchwała Nr XVIII/215/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej 2016-04-05 08:21
dokument Uchwała Nr XVIII/214/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Komarowo 2016-04-05 08:20
dokument Uchwała Nr XVIII/213/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-04-05 08:19
dokument Uchwała Nr XVIII/212/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-04-08 12:39
dokument Uchwała Nr XVIII/211/16 w sprawie uznania za pomnik przyrody daglezji zielonej, rosnącej na terenie działki nr 30/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno 2016-04-05 08:15
dokument Uchwała Nr XVIII/210/16 w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki nr 364 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2016-04-05 08:14
dokument Uchwała Nr XVIII/209/16 w sprawie nadania nazw ulicom: Jaśminowa i Różana, położonym w obrębie nr 3 miasta Goleniów 2016-04-05 08:13
dokument Uchwała Nr XVIII/208/16 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Lubczyna, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2016-04-05 08:12
dokument Uchwała Nr XVIII/207/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Budnie nr 35 2016-04-05 08:11
dokument Uchwała Nr XVIII/206/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Rurzycy 2016-04-05 08:10
dokument Uchwała Nr XVIII/205/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2016 rok 2016-04-05 08:10
dokument Uchwała Nr XVIII/204/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2016-04-05 08:09
dokument Uchwała Nr XVIII/203/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2016-04-05 08:08
dokument Uchwała Nr XVIII/202/16 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Goleniów 2016-04-05 08:07
dokument Uchwała Nr XVIII/201/16 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2016-04-05 08:07
dokument Uchwała Nr XVIII/200/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2016-04-05 08:06
dokument Uchwała Nr XVII/199/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej decyzji wydanej przez Starostę Goleniowskiego z dnia 7 marca 2014 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów 2016-03-02 09:47
dokument Uchwała Nr XVII/198/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-03-02 09:45
dokument Uchwała Nr XVII/197/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-03-02 09:45
dokument Uchwała Nr XVII/196/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-03-02 09:44
dokument Uchwała Nr XVII/195/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-03-02 09:43
dokument Uchwała Nr XVII/194/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2016-03-02 09:42
dokument Uchwała Nr XVII/193/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów 2016-03-02 09:42
dokument Uchwała Nr XVII/192/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2016-03-02 09:41
dokument Uchwała Nr XVII/191/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2016-03-02 09:41
dokument Uchwała Nr XVII/190/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1a, nabywanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-03-02 09:40
dokument Uchwała Nr XVII/189/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa we wsi Białuń 2016-03-02 09:39
dokument Uchwała Nr XVII/188/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2016-03-04 13:24
dokument Uchwała Nr XVII/187/16 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego współdziałania w realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora 2016-03-02 09:25
dokument Uchwała Nr XVII/186/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2016 rok" 2016-03-02 09:24
dokument Uchwała Nr XVI/185/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Goleniów 2016-02-02 12:47
dokument Uchwała Nr XVI/184/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2016-02-02 12:47
dokument Uchwała Nr XVI/183/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej komercyjnego wykorzystywania majątku gminnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie 2016-02-02 12:46
dokument Uchwała Nr XVI/182/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku realizacji przez Burmistrza Gminy Goleniów złożonych wniosków 2016-02-02 12:46
dokument Uchwała Nr XVI/181/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nadużywania flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz w Gminie Goleniów 2016-02-02 12:45
dokument Uchwała Nr XVI/180/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na przekroczenie przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2016-02-02 12:45
dokument Uchwała Nr XVI/179/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy Goleniów 2016-02-02 12:44
dokument Uchwała Nr XVI/178/16 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej uchwały Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 września 2015 r. 2016-02-02 12:43
dokument Uchwała Nr XVI/177/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2016 rok 2016-02-02 12:43
dokument Uchwała Nr XVI/176/16 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 2016-02-02 12:42
dokument Uchwała Nr XVI/175/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025 2016-02-02 12:42
dokument Uchwała Nr XVI/174/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-02-02 12:41
dokument Uchwała Nr XVI/173/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów 2016-02-02 12:41
dokument Uchwała Nr XVI/172/16 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2016-02-02 12:39
dokument Uchwała Nr XVI/171/16 wyrażająca opinię w sprawie zmiany granicy Gminy Goleniów 2016-02-02 12:38
dokument Uchwała Nr XVI/170/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania 2016-02-02 12:37
dokument Uchwała Nr XVI/169/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jego utrzymania 2016-02-02 12:36
dokument Uchwała Nr XVI/168/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jego utrzymania 2016-02-02 12:35
dokument Uchwała Nr XVI/167/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jego utrzymania 2016-02-02 12:35
dokument Uchwała Nr XVI/166/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jego utrzymania 2016-02-02 12:34
dokument Uchwała Nr XVI/165/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, którego organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2016-02-02 12:33
dokument Uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2016-02-02 12:33
dokument Uchwała Nr XVI/163/16 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2016-02-02 12:32