Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami),        art. 39. ust 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr L/574/14  Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

        projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica wraz    z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy,

 

w dniach od 07 marca 2016 r. do dnia 05 kwietnia  2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 7³º do 1500.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 marca 2016 r. w godz. od 15³º do 17ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

     Zgodnie z art. 18 ust. 3. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub z zachowaniem zasad określonych powyżej na adres www.goleniow.pl - e-mail : ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r.

 

                                                                                                    Burmistrz Gminy Goleniów

                                                

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 25-02-2016 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2016 09:56