Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 14 kwietnia 2016r.


Goleniów, 07.03.2016r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 9 miasta Goleniowa ulica Maszewska - Tartaczna

- działka nr 193/1 o powierzchni 3.789m2 , KW nr SZ1O/00054654/1

Cena wywoławcza : 284.810zł

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 193 w dniu 03 kwietnia 2008r. została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów nr 228 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowego, parkingów i dróg dojazdowych.

Działka nr 193 uległa podziałowi geodezyjnemu, w wyniku którego powstała między innymi działka nr 193/1. Brak odrębnej Decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 193/1.

Nabywca we własnym zakresie uzyska decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działki pod zamierzony cel.

     • Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą i dziko rosnącym drzewostanem różnogatunkowym.

Przez działkę nr 193/1 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia.

Nabywca niezwłocznie ustanowi nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na prawie własności działki nr 193/1 na rzecz PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejon Dystrybucji z siedzibą w Szczecinie, na warunkach uzgodnionych z właścicielem linii.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zgodę na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 25 lutego 2016r.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 07 kwietnia 2016r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 07-03-2016 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2016 11:28