Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczące organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich, w tym:

Zadanie I Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł.

Dofinansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane poza miejscem zamieszkania, trwające minimum 7 dni (6 noclegów).

Zadanie II Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane w miejscu zamieszkania, trwające minimum 5 dni.

 1. Na realizacje ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 105 000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 3. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji.

 4. Wkład podmiotu do realizacji zadania nie może być niższy niż 10% całkowitych kosztów zadania, w tym wkład finansowy (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł ogółem) nie może być niższy niż 5% całkowitych kosztów zadania.

 5. Z postępowania konkursowego wyłączone są podmioty, które otrzymały dofinansowania z budżetu Gminy Goleniów w ramach rozwoju sportu w 2016 r.

 6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na dofinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. W ramach kosztów projektu dofinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 2. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Są nimi np.:

a) wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

b) zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,

c) transportu uczestników,

d) koszty osobowe opiekunów,

e) obsługi przewodnickiej i sędziowskiej imprez,

f) ubezpieczenia uczestników,

g) wstępu do zwiedzanych obiektów,

h) opłat za wynajem sali i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

 1. W przypadku realizacji Zadania I - obejmującego dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż o 10 %. O przesunięciach do 10 % należy poinformować w sprawozdaniu z wykonania zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadnia: nie wcześniej niż od daty podpisania umowy i nie później niż do 15 września 2016 r., w tym termin wypoczynku dzieci i młodzieży - nie wcześniej niż 24 czerwca 2016 r. i nie później niż 31 sierpnia 2016 r. Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia.

 2. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

 3. Miejsce realizacji zadania: Polska.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 4 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniana w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

rok 2016 - organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 24 700 zł.

rok 2015 - 1) organizacja różnych firm wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 25 000 zł.

2) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: 104 913 zł.

 

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu u Sekretarza Gminy, nr telefonu 91 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 91 46 98 203.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

Goleniów, 10 marca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 10-03-2016 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:05