Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej

 

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej

 

 

I. Rodzaj i termin realizacji zadania

Organizacja obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej pobierającej naukę w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Goleniów.

Liczba uczestników obozu: 10 osób.

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 19 czerwca do 24 czerwca 2010 r.

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10000 zł.

Dotychczas Gmina Goleniów nie udzielała dotacji na zadanie tego rodzaju.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 4. Wymagane warunki organizacyjne obozu:

1) Zakwaterowanie: dopuszcza się organizację obozu między innymi w internacie szkolnym, hotelu, domu wczasowym, domkach kempingowych w salach 2-3 osobowych. W salach przeznaczonych dla uczestników powinny znajdować się łóżka z pościelą, szafy na rzeczy osobiste, wieszaki, stoliki i krzesła.

2) Wyżywienie: organizator obozu zobowiązany jest zapewnić obowiązkowo całodzienne wyżywienie, w miejscu zakwaterowania (minimum 3 posiłki dziennie dla każdego uczestnika obozu).

3) Edukacja/Rekreacja: organizator zobowiązany jest zapewnić w oparciu o wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, bogaty program edukacyjno - rekreacyjny w szczególności:

- zapewnienie uczestnikom realizacji projektu o charakterze naukowym,

- zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz metod samorozwoju (np. kurs szybkiego czytania, koncentracji uwagi, asertywności, elementy ART),

- w zakresie rekreacji organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć grupowych o charakterze ruchowym.

4) Warunki sanitarne: łazienki, ubikacje muszą znajdować się w budynku zakwaterowania uczestników w ilości odpowiedniej dla uczestników obozu (dziewcząt i chłopców). W łazienkach powinna być możliwość korzystania z ciepłej i zimnej wody bez ograniczeń.

5) Kultura oświatowa: organizator obozu zapewni uczestnikom korzystanie ze świetlicy w ośrodku, wyposażonej w TV oraz odtwarzacz płyt DVD. Organizator obowiązkowo zorganizuje wycieczkę po najbliższej okolicy.

6) Organizator przed rozpoczęciem obozu wykupi ubezpieczenie dla wszystkich uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7) Organizator wręczy każdemu uczestnikowi pamiątkowy dyplom m.in. z logo zaproponowanym przez Gminę Goleniów.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 5 maja 2010 r. o godz. 12.00.

 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) kartę kwalifikacji obiektu, w którym obóz ma być zorganizowany,

f) opis warunków organizacyjnych obozu, według wzoru załączonego do ogłoszenia o konkursie.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 4 pkt a - d są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 3. Komisja w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 6. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty, w tym zajęcia edukacyjne, warunki socjalno-bytowe i lokalizacja obiektu (oceniana w skali 0 - 50),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 20),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 20),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

 

VIII. Regulacje końcowe

 1. Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698280, 4698237, 4698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 14 kwietnia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia

 

 

OPIS WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH OBOZU O PROFILU NAUKOWYM DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ POBIERAJACEJ NAUKĘ W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

TERMIN: 19-24.06.2010 R.

 

l.p.

 

dokładny opis Wykonawcy

1.

Zakwaterowanie:

*Internat szkolny,

*Hotel sportowy,

* Kamping

*Sale szkolne w budynku szkolnym

* inne

(*należy odpowiednio skreślić)

..........................................................................

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Oświadczam, iż organizacja obozu będzie w obiekcie położonym w:

*a) w miejscowości wypoczynkowej, turystycznej

*b) w małej miejscowości (do 5 tys. mieszk

*c) w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców

(*należy odpowiednio skreślić)

 

Do opisu załączam: foldery, zdjęcia, mapkę, .....................................................................

Wymienić co załączam do oferty

 

Pokoje:

*1 - osobowe

*2 - osobowe

*3 - osobowe

*4 - osobowe

*5 - osobowe

(*należy odpowiednio skreślić)

Pokoje wyposażone są:

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

2

Wyżywienie

Zapewniam wyżywienie całodzienne:

*3 posiłki w tym: .............................................

*4 posiłki w tym: .............................................

które będą przygotowane w .............................

*Odpowiednio skreślić

3.

Edukacja

- Kwalifikacje kadry pedagogicznej

- Program obozu w tym nazwa i rodzaj projektu naukowego oraz rodzaje zajęć - warsztatów dotyczących samorozwoju i komunikacji interpersonalnej

 

 

 

Ad.

 

a)......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... b)...................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... c)...................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... d)...................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

 

4

Warunki sanitarne

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Wykonawca zobowiązany jest opisać warunki sanitarne w swoim obiekcie

5

Kultura oświatowa

Organizacja wycieczek:

- pieszej po najbliższej okolicy oraz

- krajoznawczej, jednodniowej, autokarowej min. 50-150 km (w obie strony).

 

 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

............................................................................

..........................................................................

.........................................................................

 

..............................................................................................................

 

 

Wykonawca zobowiązany jest opisać organizowane wycieczki

6

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników obozu

TAK* / NIE*

*Odpowiednio skreślić

 

 

 

7

Zapewniam dla każdego uczestnika obozu pamiątkowy dyplom uczestnictwa

TAK* / NIE*

*Odpowiednio skreślić

8

W miejscu zakwaterowania nie przewiduję pobytu innych grup

TAK* / NIE*

*Odpowiednio skreślić

9

Przed rozpoczęciem obozu złożę Zamawiającemu dokument potwierdzający, że - kierownik obozu zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 ze zm.)

 • posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku lub

 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej, lub dydaktyczno - wychowawczej lub

 • dokument poświadczający, że kierownik obozu zajmuje stanowisko kierownicze w publicznej szkole i placówkach.

 

TAK* / NIE*

*Odpowiednio skreślić

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy lub podpis i stempel)

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 14-04-2010 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:48