Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 19 lipca 2016r.


Goleniów, dnia 2016.06.09

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 1 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Odrodzenia.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego ani Gmina Goleniów nie przystąpiła do jego opracowania, nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka oznaczona jest symbolem W (woda).

Działka stanowi rów melioracyjny. Kształt działki nieregularny - mocno wydłużony.

Ze względu na fakt, że działka stanowi rów melioracyjny Nabywca ma obowiązek zachowania funkcji do jakiej działka została przeznaczona.

Mała powierzchnia oraz obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego w celu spełnienia kluczowej funkcji stanowią ograniczenia w jej zagospodarowaniu.

Ze względu na powyższe sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych.

- działka nr 32 o powierzchni 158m2, KW nr SZ1O/00048809/8

Cena wywoławcza: 10.370zł

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 169/2, 169/3, 17, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 lipca 2016r. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 11 lipca 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 13-06-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2016 11:57