Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg 12 lipca 2010r


Goleniów, 06.05.2010r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Pierwszy przetarg

     • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Tartaczna

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stolarni z magazynem materiałów drewnianych z częścią socjalną oraz budowie budynku socjalno - biurowego. Inwestycja obejmuje realizację zabudowy usługowej.

- działka nr 8/2 o powierzchni 7.125m2 , KW brak

Cena wywoławcza : 569.960zł

Teren działki porośnięty trawami i dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Przy granicy działki przepływa rzeka Wiśniówka.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działki na koszt nabywcy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 684 z dnia 18 października 2006r.

II. Kolejny przetarg

     • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Tartaczna

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowego, parkingów i dróg dojazdowych.

- działka nr 193 o powierzchni 4.869m2 , KW brak

Cena wywoławcza : 415.010zł

Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Działka porośnięta jest drzewami, dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Nabywca na własny koszt dokona uprzątnięcia terenu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 228 z dnia 03 kwietnia 2008r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 20 stycznia 2010r., drugi na dzień 27 kwietnia 2010r.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu przedmiotowych działek.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 04 lipca 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2010r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 07-05-2010 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 07-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2010 14:44