Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o PONOWNYM wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obr. Białuń i Miękowo

         Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)  i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353  z późniejszymi zmianami), a także uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 roku,

zawiadamiam o PONOWNYM wyłożeniu do publicznego wglądu

        projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Białuń i Miękowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian dokonanych w projekcie planu po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie w dniach:

 

od 9 września 2016 r.       do 07 października 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok.     nr 206  w godz. od 7³º do 15³º.

 

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.goleniow.pl ,

 

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami dla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 15 30

 

      Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu czy prognozie oddziaływania na środowisko w części projektu planu podlegającej ponownemu          wyłożeniu, może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 3. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zmianami) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn zmianami) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 21 października 2016 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 31-08-2016 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2016 13:17