Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetrag ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 14 października 2016r.


Goleniów, 08.09.2016 r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb Inina

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 95,40m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 16,50m2, położona w Inince nr 2, stanowiąca działkę nr 6/13 o powierzchni 374m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00025757/1.

    • Łączna cena wywoławcza: 52.762,00zł.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Granica geodezyjna pomiędzy budynkiem mieszkalnym nr 2 a budynkiem gospodarczym na działce nr 6/6 nie pokrywa się ze ścianą pomiędzy tymi budynkami. Do budynku mieszkalnego Ininka nr 2 przenikają pomieszczenia sąsiedniej nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 6/6. Nabywca na własny koszt wraz z właścicielem nieruchomości sąsiedniej doprowadzi do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym nieruchomości. Nie doprowadzenie do uregulowania przez nabywcę stanu prawnego nieruchomości nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Goleniów

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin

z pracownikiem GTBS nr telefonu 91 418 28 51.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 07 października 2016r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując

o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 14-09-2016 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2016 08:06