Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 14 listopada 2016r.


Goleniów, dnia 2016.10.06

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

Nieruchomości nie zabudowane znajdujące się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

1)

- działka nr 620/10 o powierzchni 126m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 16.990zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 446, 620/4, 450/10, 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/10 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

2)

- działka nr 620/11 o powierzchni 128m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 17.230zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/8, 450/9 i 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/11 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

3)

- działka nr 620/12 o powierzchni 148m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 19.660zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/7, 450/6, 350/3, 620/6, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/12 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone innymi służebnościami, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 listopada 2016r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 09 listopada 2016r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów , 06.10.2016r.

WPNS.6840.41.2016.GP

Państwo

Angelika i Tomasz

Flak

ul. Podmiejska nr 18

Podańsko

72-101 Goleniów

Sprawa : dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka w Goleniowie.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka, wpisanych w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/00054049/7.

Z poważaniem,

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzień 14 listopada 2016r.

Goleniów , 2014.08.22

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości nie zabudowanej znajdującej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka:

- działka nr 620/5 o powierzchni 100m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 8.090zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3, 160, 620/8 i 620/6 z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działkę nr 620/8, która jest obciążona służebnością przejścia na rzecz działki nr 620/5, wjazdu brak.

Działka nr 620/5 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/6.

Na działce znajdują się skamieniałości i betony, teren wymaga wyrównania. Niwelacja

i uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywców. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

1. Ewelina i Marek de Weyher

2. Angelika Flak

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 22 sierpnia 2014r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.

W dniu 26 czerwca 2014r. został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

- działka nr 620/5 o powierzchni 100m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 8.090zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3, 160, 620/8 i 620/6 z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działkę nr 620/8, która jest obciążona służebnością przejścia na rzecz działki nr 620/5, wjazdu brak.

Działka nr 620/5 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/6.

Na działce znajdują się skamieniałości i betony, teren wymaga wyrównania. Niwelacja

i uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywców. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium .

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 21 sierpnia 2014r.

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj

2. Elżbieta Pirkoś

3. Genowefa Palczak

Stwierdziła , że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 sierpnia 2014r. następujące osoby przedłożyły dokumenty :

1. Angelika Flak, zam. w Podańsku przy ulicy Podmiejskiej nr 18:

- akt notarialny Rep. A. 3714/2013 z dnia 02.09.2013r. umowa sprzedaży nie zabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 620/6 o powierzchni 239m2,

- dowód wpłaty wadium z dnia 21.08.2014r. na kwotę 809zł (osiemset dziewięć złotych).

2. Marek de Weyher, zam. w Goleniowie przy ulicy Polskiej nr 20/5:

- akt notarialny Rep. A. 2065/2013 z dnia 23.05.2014r. umowa sprzedaży.

- dowód wpłaty wadium z dnia 12.08.2014r. na kwotę 809zł (osiemset dziewięć złotych).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 22.08.2014r. dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

  1. Angelika Flak

  2. Marek de Weyher

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 07-10-2016 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 07-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2016 09:47