Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6000 zł.

W bieżącym roku oraz w roku 2009 brak było działań tego rodzaju.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania. Burmistrz Gminy może wskazać pozycje kosztorysu oferty na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

 

III. Warunki konkursu

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 28 czerwca 2010 r. i kończyć później niż 31 grudnia 2010 r.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 18 czerwca 2010 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji - wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji.

 

IV. Warunki realizacji zadania

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:

a) transport, załadunek i rozładunek żywności,

b) wydawanie przydziałów żywności osobom potrzebującym.

2. Przyznane na realizację zleconego zadania środki finansowe będzie można wykorzystać na:

a) koszty transportu żywności (w tym załadunek i rozładunek),

b) koszty wydawania przydziałów żywności.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty: zgodność zadania z celami statutowymi oferenta, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców (oceniana w skali 0 - 25),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 25),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 25),

c) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 25).

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) złożone na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

 1. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 3. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 6. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698203, 4698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

 

 

Goleniów, 28 maja 2010 r.

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 28-05-2010 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:48