Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny niograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 25 listopada 2016r.


Goleniów, 18.10.2016r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Zakładowa

Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, nie zostały również wydane decyzje o warunkach zabudowy określające sposób ich zagospodarowania.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych.

 1. działka nr 68/4 o powierzchni 1.548m2, KW nr SZ1O/00056659/0,

działka nr 50/5 o powierzchni 551m2, KW nr SZ1O/00056659/0.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2.099m2

Łączna cena wywoławcza: 157.450zł

 1. działka nr 68/7 o powierzchni 1.096m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 68/6 o powierzchni 526m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 50/2 o powierzchni 595m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 50/3 o powierzchni 285m2, KW nr SZ1O/00056658/3.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2.502m2

Łączna cena wywoławcza : 187.250zł

 1. działka nr 68/5 o powierzchni 1.862m2, KW nr SZ1O/00056660/0,

działka nr 50/4 o powierzchni 1.016m2, KW nr SZ1O/00056660/0.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2.878m2

Łączna cena wywoławcza: 215.050zł

Na działkach 68/4 i 50/5 znajdują się elementy betonowe do uprzątnięcia na koszt nabywcy.

Teren nieruchomości porośnięty trawami i młodymi samosiejkami drzew.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2016r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 18-10-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2016 11:57