Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 29 listopada 2016r.


Goleniów, 20.10.2016r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XIX/228/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. Gmina Goleniów przystąpiła do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego obejmującego między innymi teren niżej wymienionych działek.

1) Działki w całości objęte są stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/1 o powierzchni 0,0942ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 60.600zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej.

- działka nr 141/4 o powierzchni 0,0927ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.660zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną i wodociągową.

2) Działki w części objęte są stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/2 o powierzchni 0,0980ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.000zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej.

- działka nr 141/5 o powierzchni 0,0950ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 61.100zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną i wodociągową.

3)

- działka nr 139/112 o powierzchni 0,1005ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 64.000zł

- działka nr 141/3 o powierzchni 0,0976ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.800zł

Teren działek uzbrojony w sieć sanitarną. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej.

Teren ww. działek porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewostanem dziko rosnącym.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i jej następców prawnych. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek wymienionych w punkcie 1, 2 i 3.

II. Obręb Mosty

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 84/4 o powierzchni 1.331m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 59.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 44/WZ/2013 z dnia 05 czerwca 2013r.

- działka nr 84/5 o powierzchni 2.425m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 88.690zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 74/WZ/2013 z dnia 10 października 2013r.

Kolejny przetarg:

I. Obręb Modrzewie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalna budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 114/6 o powierzchni 903m2 , KW SZ1O/00040563/3

Cena wywoławcza: 39.330zł

     • Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami owocowymi oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 lipca 2016r., drugi na dzień 15 września 2016r.

II. Obręb Białuń.

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

1)

- działka nr 147/2 o powierzchni 1.497m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 27/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Działka porośnięta samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

2)

- działka nr 147/3 o powierzchni 1.506m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.410zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 28/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

3)

- działka nr 147/4 o powierzchni 1.515m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 29/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

4)

- działka nr 147/5 o powierzchni 1.520m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.900zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 30/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie działek wymienionych w punkcie 1,2, 3,4 został ogłoszony na dzień 31 marca 2016r., drugi na dzień 28 czerwca 2016r., kolejny na dzień 15 września 2016r.

III. Obręb Marszewo

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

Teren działek znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich prac budowlano - inżynierskich z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Inwestycja na działkach winna być realizowana z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1)

- działka nr 87/3 powierzchni 1.365m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 61.570zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 92/2015 z dnia 06.07.2015r.

2)

- działka nr 87/4 powierzchni 1.188m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 43.610zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 91/2015 z dnia 03.07.2015r.

Pierwszy przetarg na zbycie działek wymienionych w punkcie 1 i 2 został ogłoszony na dzień 19 listopada 2015r., drugi na dzień 31 marca 2016r., kolejny na dzień 28 czerwca 2016r.,15 września 2016r.

IV. Obręb Kąty

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 5 o powierzchni 1.772m2 , KW nr 1430

Cena wywoławcza : 52.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy nr 383/11 z dnia 19 września 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

V. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 68.330zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 67.150zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

VI. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem.

- działka nr 18/26 o powierzchni 956m2 , KW SZ1O/00033845/4

Cena wywoławcza : 83.220zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy nr 411/11 z dnia 10 października 2011r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

VII. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 108.010zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

VIII. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 46/14 o powierzchni 709m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 53.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Widuchowa

o warunkach zabudowy 6730.34.2013 z dnia 07 sierpnia 2013r.

Teren działki porośnięty jest dziko rosnącymi krzewami i trawą. W granicach działki znajduje się punkt osnowy geodezyjnej. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zasięgnąć informacji

w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

o ewentualnej możliwości zniszczenia znaku podczas prac budowlanych.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

IX. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy B.Krzywoustego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalne lokalizacje: warsztatu samochodowego, hurtowni drobnych materiałów przemysłowych, sklepu branży przemysłowej.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 99 o powierzchni 2.473m2 , KW SZ1O/0008873/5

Cena wywoławcza: 127.100zł

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość przyłączenia zamierzenia budowlanego za pomocą indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o długości około 75m do istniejących w ul. B.Krzywoustego urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na koszt Nabywcy.

Teren działki porośnięty jest trawami.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 listopada 2016r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

ń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 25-10-2016 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 25-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2016 08:53