Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 07 grudnia 2016r.


Goleniów, dnia 2016.10.25

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Polskiej.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 246/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- działka nr 246/2 o powierzchni 35m2, KW nr SZ1O/00038252/5

Cena wywoławcza: 5.200zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 246/2.

Przetarg ustny ogranicza się na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 350/2 i 350/1.

II. Obręb nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 246/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana znajdująca się w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- działka nr 165/7 o powierzchni 11m2, KW nr SZ1O/00033914/9

Cena wywoławcza: 1.980zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 165/7.

Przetarg ustny ogranicza się na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 165/8 i 165/2.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów wymienionych w punkcie I i II. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania ww. gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 29 listopada 2016r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 02 grudnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 28-10-2016 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2016 15:05