Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy publiczny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 23 stycznia 2017r.

 

Goleniów, dnia 2016.11.14

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 

Nieruchomości nie zabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych nieruchomości.

1)

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

     • Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

Dla zbywanej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/132/15 z dnia 25.11.2015r. Gmina Goleniów przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości.

     • Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • działka nr 11/13 o powierzchni 0,9548ha, KW nr SZ1O 0036145/8

 • działka nr 11/8 o powierzchni 1,0341ha, KW nr SZ1O 0036145/8 „I

Tereny obsługujące projektowaną inwestycję

 • działka nr 11/15 o powierzchni 0,1537ha, KW nr SZ1O 0036145/8

   • Łączna powierzchnia nieruchomości : 2,1426ha

   • Łączna cena wywoławcza : 971.560zł

     • Działki porośnięte trawą i samosiejkami drzew. Uprzątnięcie ww. terenu na koszt nabywcy.

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie, bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń

w stosunku do Gminy Goleniów.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

2)

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 55/17 o powierzchni 1,1721ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Łozienica ulica Boczna, gmina Goleniów,

- działka nr 89/10 o powierzchni 0,5593ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów.

Łączna cena wywoławcza: 629.160zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 89/10 i 55/17.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działki nr 89/10, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu na działce nr 89/10. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/10 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych, Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

Teren działki nr 89/10 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 89/10 symbol w planie 13P - zabudowa przemysłowa: zakłady produkcyjne, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/17, nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/132/15 z dnia 25.11.2015r. Gmina Goleniów przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego między innymi dla działki nr 55/17.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/17 przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

Dla terenu obejmującego ww. działki plan zagospodarowania utracił, zgodnie z art.87 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym swoją moc z dniem 31 grudnia 2003r. Nowy plan zagospodarowania dla ww. terenu jest w trakcie opracowania. W dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego był to teren Parku Przemysłowego. Nieruchomości przeznaczone były na cele przemysłowe.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 stycznia 2017r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Nie uzyskanie przez oferenta zagranicznego zezwolenia na nabycie ww. nieruchomości nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Goleniów.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nie uzyskanie przez oferenta zgody na nabycie ww. nieruchomości nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Goleniów.

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów.

 

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 15-11-2016 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 07-02-2017 11:57