Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 17 stycznia 2017r.


Goleniów, dnia 2016.12.12

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem.

- działka nr 18/26 o powierzchni 956m2 , KW SZ1O/00033845/4

Cena wywoławcza : 83.220zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy nr 411/11 z dnia 10 października 2011r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r. i 29 listopada 2016r.

Do ceny ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Rokowania odbędą się w dniu 17 stycznia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy

do dnia 10 stycznia 2017r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017r. Zaliczkę należy wpłacić na konto:

Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) do dnia 31 grudnia 2016r.; w przypadku gdy wpłata będzie dokonywana od dnia 01.01.2017r., obowiązuje następujący numer (nowego) konta : PKO Bank Polski S.A Nr 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361.

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości

w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

13 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 17 stycznia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 019

(niski parter).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży: do dnia 10 lutego 2017r.; jest to termin ostateczny.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym

w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 12-12-2016 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Miturska 12-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2016 12:01