Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 28 lutego 2017r.

 

Goleniów, 19.12.2016

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów - Kompleks 11.

Nieruchomość nie zabudowana położona na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne, w skład której wchodzą działki:

 

 • działka nr 230/13 o powierzchni 1,7236ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/14 o powierzchni 2,4291ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/15 o powierzchni 2,4609ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/16 o powierzchni 0,0201ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/17 o powierzchni 1,4475ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/30 o powierzchni 1,1262ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/29 o powierzchni 0,6307ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/21 o powierzchni 2,4660ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/22 o powierzchni 2,4984ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/23 o powierzchni 1,6378ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/24 o powierzchni 0,4613ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/25 o powierzchni 0,4774ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/27 o powierzchni 0,1415ha , KW nr SZ1O/00025763/6,

 • działka nr 230/28 o powierzchni 0,1202ha , KW nr SZ1O/00025763/6.

Łączna cena wywoławcza:7.682.950zł

Łączna powierzchnia nieruchomości: 17,6407ha

 

W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.

Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje ww. działek.

 

   • Nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Dla zbywanej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/132/15 z dnia 25.11.2015r. Gmina Goleniów przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości.

Dla ww. działek zostały wydane ostateczne Decyzje Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy i zagospodarowania Nr 163, 158, 166, 165, 161, 159, 162 z dnia 15 kwietnia 2016r. ustalające inne niż rolne przeznaczenie działek.

Ww. działki nie są wykorzystywane w rozumieniu art. 46.1 Kodeksu cywilnego do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Dla terenu obejmującego ww. działki plan zagospodarowania utracił, zgodnie z art.87 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym swoją moc z dniem 31 grudnia 2003r. Nowy plan zagospodarowania dla ww. terenu jest w trakcie opracowania. W dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego był to teren Parku Przemysłowego. Nieruchomości przeznaczone były na cele przemysłowe. Zezwolenie na przeznaczenie działek ne cele nierolnicze i nieleśne nastapiło decyzjami: Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GZU.og.0602/Z-81561/91 z dnia 1991.11.21 oraz Wojewody Szczecińskiego GNG.n.5.6014-1-65/91 z dnia 03 października 1991r. i GNG.n-5.6014-1-65/91 z dnia 19 listopada 1991r.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.

 

Warunki dodatkowe:

Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie, bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń

w stosunku do Gminy Goleniów.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% łącznej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez

Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) do dnia 31 grudnia 2016r.; w przypadku gdy wpłata będzie dokonywana od dnia 01.01.2017r., obowiązuje następujący numer (nowego) konta : PKO Bank Polski S.A Nr 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 lutego 2017r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 21-12-2016 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 07-02-2017 11:57