Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

I. Rodzaje powierzanych zadania:

1. Nazwa zadania: Piknik „Rozwiń Żagle”

 1. Cel zadania: zorganizowanie integracyjnego przeglądu piosenki żeglarskiej w formie pikniku integracyjnego poprzez wspólne spędzenie czasu.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4 000 zł.

 3. Termin i miejsce realizacji zadania: czerwiec 2017 r. Lubczyna.

 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. Warsztaty (muzyczne, żeglarskie, integracyjne),

 2. poczęstunek,

 3. konkursy z nagrodami,

 4. wspólne zabawy.

 

2. Nazwa zadania: PiknikHeleniada

 1. Cel zadania: zorganizowanie imprezy plenerowej w formie pikniku integracyjnego poprzez wspólne spędzenie czasu na grach, zabawach oraz konkursach.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000 zł.

 3. Termin i miejsce realizacji zadania: czerwiec 2017 r. Osiedle Helenów.

 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. animacje dla dzieci,

 2. poczęstunek (np. wspólne grillowanie),

 3. zawody sportowe, konkursy z nagrodami,

 4. wspólne zabawy,

 5. organizacja Pchlego Targu.

 

3. Nazwa zadania: Festyn rodzinny

 1. Cel zadania: zorganizowanie festynu integracyjnego połączonego ze zlotem samochodów terenowych poprzez wspólne spędzenie czasu na grach, zabawach oraz konkursach.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4 000 zł.

 3. Termin i miejsce realizacji zadania: czerwiec 2017 r. okolice Burowa.

 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. animacje dla dzieci,

 2. poczęstunek (np. wspólne grillowanie),

 3. zawody sportowe, konkursy z nagrodami,

 4. wspólne zabawy.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

a) zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 2. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonej kalkulacji przewidywanych kosztów.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadnia: nie wcześniej niż od daty podpisania umowy i nie później niż do 30 czerwca 2017 r. Oznacza to, że termin realizacji zadania publicznego wskazany przez podmiot w ofercie może być krótszy niż wyżej wymieniony, ale nie może być dłuższy. Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 12 maja 201 7 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

 3. Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku innego sposobu reprezentacji oferenta składającego ofertę - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 1. Na każde z zadań będących przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej pod kątem kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (przedłożono właściwy, kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli). Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Wartość merytoryczna oferty, w tym: spójność celu realizowanego zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem

 

0-35

 

Koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu

 

0-35

Możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych

 

0-30

 

 

 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 70. Maksymalna liczba punktów to 100.

 1. Komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie do 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Możliwe jest finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki konkursu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Goleniów i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

VI. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2017 r. - 0 zł

2016 r. - 11 880 zł.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu u Sekretarza Gminy, nr telefonu 91 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 91 46 98 203.

 

 

II Zastępca Burmistrza Gminy

Tomasz Banach

 

 

 

 

 

Goleniów, 21 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 21-04-2017 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:09