Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 14 listopada 2017r.


Goleniów, 04.09.2017

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Nieruchomości nie zabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych nieruchomości.

I.

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

     • Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

1)

 • działka nr 1226/4 o powierzchni 1,5578ha , KW nr SZ1O/00025763/6, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 17 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 748.770zł

2)

 • działka nr 1227/3 o powierzchni 2,0136ha , KW nr SZ1O/00025763/6, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 19 P + 2 KD - L- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 967.560zł

3)

 • działka nr 1227/4 o powierzchni 2,0728ha , KW nr SZ1O/00025763/6

Na działce znajdują się pozostałości budynków.

 • działka nr 1227/5 o powierzchni 4,0521ha , KW nr SZ1O/00025763/6.

Działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 20 P - teren

obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 6,12ha

Łączna cena wywoławcza: 3.051.400zł

4)

 • działka nr 55/6 o powierzchni 1,8936ha , KW nr SZ1O/00043943/4, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 26 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 849.360zł

W dziale III ksiąg wieczystych nr SZ1O/00025763/6 i SZ1O/00043943/4 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.

Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje ww. nieruchomości.

   • Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Warunki dodatkowe:

Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie, bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń

w stosunku do Gminy Goleniów.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

II)

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie, nieruchomości nie objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną:

1)

 • działka nr 55/7 o powierzchni 1,8923ha , KW nr SZ1O/00053904/2, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 26 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 749.770zł

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo to zostało ujawnione w dziale III KW.

2)

 • działka nr 55/8 o powierzchni 1,7775ha , KW nr SZ1O/00053904/2, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 26 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 667.330zł

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo to zostało ujawnione w dziale III KW.

Na działce znajduje się jeden słup energetyczny.

Do ceny sprzedaży nieruchomości wymienionych w punkcie I i II zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 .

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 06 listopada 2017r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 12-09-2017 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2017 08:19