Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

0x08 graphic
Projekt z dnia 19 października 2017 r.

 

 

 

Uchwała Nr …....

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …..................

 

 

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się roczny Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Mituła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr ….........

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia …....................

 

 

 

 

Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

 

 

§ 1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Goleniów i jej mieszkańców w roku 2018.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),

2) Programie - rozumie się przez to roczny Program współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,

3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów,

4) Gminie - rozumie się przez to Gminę Goleniów,

5) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,

6) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy,

7) dotacji - rozumie się przez dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

8) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,

9) komisji konkursowej - rozumie się przez to komisję powołaną w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

 

§ 3. 1.Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, podnoszenie ich efektywności oraz jakości prowadzonych przez nie działań.

2. Celami szczegółowymi współpracy są:

1) diagnoza potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Gminy, poszukiwanie sposobów zaspokajania tych potrzeb i rozwiazywania problemów,

2) aktywizacja społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Gminy,

3) budowanie partnerstwa i dialogu społecznego,

4) tworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) suwerenności stron - zarówno organizacje pozarządowe jak i Gmina zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien cechować szacunek obu stron wobec siebie,

2) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

3) pomocniczości - Gmina przekazuje swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to gotowe, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny i terminowy,

4) jawności - Gmina i organizacje pozarządowe udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Gminy i jej mieszkańców,

5) efektywności - obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowanie zadań przynosiły jak najlepsze rezultaty,

6) uczciwej konkurencji - Gmina zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej), natomiast przy wyborze ofert kierować się będzie między innymi oceną możliwości wykonania zadania przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu od ich rzeczowego zakresu.

 

§ 6. Przedmiotem współpracy Gminy i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Gminy.

 

§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie w następujących formach finansowych i pozafinansowych:

1) zlecania do realizacji zadań publicznych,

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności poprzez publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.goleniow.pl,

3) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu na niekomercyjne spotkania związane z działalnością organizacji,

4) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej,

5) organizacji szkoleń,

6) merytorycznej pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Gminy,

7) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych.

 

§ 8. 1. W roku 2018 Gmina uznaje za priorytetowe zadania publiczne z następujących obszarów:

1) pomoc społeczna, w tym:

a) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, w tym prowadzenie placówki zapewniającej nocleg,

b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci,

c) pomoc mieszkańcom Gminy znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym: organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy,

d) utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

a) podejmowanie działań prowadzących do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,

b) prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców,

c) organizacja XV Spotkań Artystycznych Razem z Nami,

3) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:

a) organizacja Festiwalu Seniorów Senioralia 2018,

b) prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów,

c) wspieranie działań zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych,

4) ochrona i promocja zdrowia, w tym:

a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,

b) promocja i profilaktyka właściwego odżywiania,

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

a) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie ferii zimowych,

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych w okresie wakacji letnich,

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8) działalności na rzecz ochrony zwierząt,

9) promocja wolontariatu,

10) ratownictwo i ochrona ludności, w tym:

a) zadania z zakresu ratownictwa wodnego,

b) zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

a) prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży,

b) prowadzenie Klubu Abstynenta Exodus,

13) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym organizacja XV Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych.

2. Priorytetowe zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, finansowane będzie w oparciu o uchwałę Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów.

 

§ 9. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

§ 10. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie oraz innych trybach w niej określonych.

 

§ 11. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2018.

2. Środki planowane na realizację Programu określa się w wysokości 2 115 000 zł.

 

§ 12. 1. Burmistrz dokonuje ewaluacji Programu za okres realizacji Programu.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Burmistrzowi, lub za pośrednictwem Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.

3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 2 będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

4. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2019 r.

5. Do oceny realizacji Programu stosowane są następujące mierniki ilościowe:

1) liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą,

2) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym liczba ogłoszonych konkursów,

3) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,

4) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

 

§ 13. 1. Program tworzony jest na podstawie planowanych przez Gminę zadań publicznych do realizacji w trybie ustawy po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w ust. 2.

2. Konsultacje Programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale Nr XLIV/577/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 107, poz. 1916).

 

§ 14. 1. W celu opiniowania ofert składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów ofert Burmistrz powołuje komisje konkursowe.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, których oferta opiniowana jest przez tę komisję.

3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłasza Rada Organizacji Pozarządowych Gminy Goleniów, spośród organizacji mających siedzibę na terenie Gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców.

 

§ 15. 1. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie, wraz z przypisaniem im oceny punktowej,

2) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 16. 1. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący powoływany przez Burmistrza.

3. Z prac komisji konkursowej sporządza się dokumentację zawierającą:

1) listę obecności,

2) oświadczenia członków,

3) karty oceny ofert,

4) protokół.

§ 17. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 19-10-2017 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 17-05-2024 14:52