Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg na zycie lokalu mieszkalnego przy ul.Pocztowej 19/5 w Goleniowie na dzień 12 grudnia 2017r.


Goleniów, 03.11.2017r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 5 miasta Goleniów

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ulicy Pocztowej nr 19 w Goleniowie

o powierzchni 84,50m2, do którego pomieszczeniem przynależnym jest schowek o powierzchni 11,84m2 oraz dwie piwnice o powierzchniach 8,82m2 i 2,40m2 wraz z udziałem do 135/1000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 426/8 o powierzchni 629m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00032540/9.

Lokal mieszkalny nr 5 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego, wielolokalowego, dwukondygnacyjnego

z poddaszem.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

    • Łączna cena wywoławcza: 136.979zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i lokal mieszkalny.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej, zostanie ustalona cena za grunt i cena za lokal mieszkalny.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% tej ceny plus 23% podatku VAT.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będzie wynosić 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus 23% podatku VAT.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin

z pracownikiem GTBS nr telefonu 91 418 28 51.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPK) (IBAN PL 06102047950000980203509361)w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 05 grudnia 2017r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 10-11-2017 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2017 09:47