Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Konkurs obejmuje realizację zadania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Goleniów w 2018 r., w tym:

 1. utrzymanie gotowości ratowniczej,

 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych,

 3. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Goleniów,

 4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 16 000 zł.

 2. Kwota wymieniona w ust. 2 wynika z projektu budżetu Gminy Goleniów i może ona ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 2. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

 

III. Termin i warunki realizacji zadnia

 1. Realizacja zadania publicznego przewidziana jest na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami w przewidywanej kalkulacji kosztów zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli zwiększenie danego wydatku nastąpiło o więcej niż 10%.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności”.

 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 11 grudnia 2017 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

 3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej pod kątem kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli).

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Wartość merytoryczna oferty, w tym: spójność celu realizowanego zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem

0-35

 

Koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu

0-35

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych, w przypadku oferentów którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-30

 

 

 

VI. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym

rok 2017 - 16 000 zł.

rok 2016 - 16 000 zł.

 

VII. Regulacje końcowe

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

Goleniów, 20 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

  1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 70, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 100.

  1. Komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie do 14 dni od daty przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r., gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

  2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

  3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

  4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

  5. Możliwe jest finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

  8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

  9. Wyniki konkursu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Goleniów i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu: u Sekretarza Gminy, nr telefonu 091 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 091 46 98 203.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 20-11-2017 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:08