Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych

Zarządzenie Nr 315 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się Regulamin pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych.
§ 2.Wprowadza się Regulamin pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gminy Goleniów
Robert Krupowicz 

Opracowała: M. Domańska


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 315/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Regulamin pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych 

§ 1. Zespół ds. inicjatyw lokalnych , zwany dalej Zespołem, jest podmiotem o charakterze doradczo – opiniującym, który ma na celu praktyczną ocenę wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) opiniowanie i ocena wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
2) wnioskowanie do Burmistrza o zatwierdzenie wniosków do realizacji,
3) dokonywanie raz w roku oceny realizacji uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej i przedstawianie jej wraz z wnioskami Burmistrzowi. 
§ 3. Zespół , powoływany jest przez Burmistrza, odrębnym zarządzeniem.
§ 4. 1. Przewodniczącego zespołu wyznacza Burmistrz spośród członków Zespołu.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Zespołu oraz prowadzenie posiedzeń.
§ 5. 1. Zespół zbiera się na posiedzeniach inicjowanych przez przewodniczącego lub przez co najmniej 3 członków Zespołu działających w porozumieniu.
2. Każdy z członków Zespołu informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub mailowo, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
§ 6. 1. Obsługę administracyjną posiedzeń wykonuje Wydział Administracji i Spraw Społecznych Urzędu.
2. Przez obsługę administracyjną rozumie się:
1) ogłaszanie naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych,
2) powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń,
3) protokołowanie,
4) terminowe i właściwe wykonywanie zadań.

§ 7.Zespół obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokoły, podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu.
 § 8. Posiedzenia Zespołu prowadzone są przez przewodniczącego lub wskazaną przez niego osobę. 
 § 9. 1. Prace Zespołu mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej pięciu jego członków. Brak określonej liczby osób na posiedzeniu powoduje konieczność zainicjowania kolejnego posiedzenia.
2. Posiedzenie Zespołu kończy się opinią lub wnioskami przyjętymi zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub głos osoby prowadzącej posiedzenie wskazanej przez przewodniczącego. 


 § 10. 1. Członkowie Zespołu rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
 2. Członek Zespołu, będący jednocześnie inicjatorem nie może brać udziału się w tej części prac Zespołu.
3. Przed przystąpieniem do oceny wniosków każdy członek Zespołu składa pisemne oświadczenie, że: 
1) nie jest Wnioskodawcą, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz, nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą ubiegającym się o realizację zadania publicznego,
2) nie pozostaje z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
 
§ 11.1. Zespół dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków według kryteriów zgodnie z § 5 uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej:
a) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia aktualnych potrzeb społeczności lokalnej;
b) szacowany całkowity koszt realizacji inicjatywy lokalnej;
c) szacowana wartość wkładu własnego Inicjatora i uczestników inicjatywy lokalnej, przez który rozumie się w szczególności wkład finansowy, wkład pracy społecznej i wkład rzeczowy;
d) szacowana wartość oczekiwanego zaangażowania środków budżetowych Gminy Goleniów;
e) liczba uczestników inicjatywy lokalnej;
f) szacowana liczba bezpośrednich beneficjentów realizacji inicjatywy lokalnej;
g) stan przygotowania i realizacji zadania w chwili składania wniosku;
h) szacowany termin realizacji zadania.
 
 2. Oceny wniosku dokonuje każdy członek Zespołu. 
 3. Oceny formalnej wniosku dokonuje się poprzez wypełnienie karty oceny formalnej. 
4. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu, wzywa się wnoszącego wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. Wniosek, który nie został pozostawiony bez rozpoznania z przyczyn wymienionych w ust. 4 , podlega ocenie merytorycznej przez Zespół. 
6. Oceny merytorycznej wniosku Zespół dokonuje na podstawie poniższych kryteriów i skali oceny:
a) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia aktualnych potrzeb społeczności lokalnej 0-5 pkt.;
b) szacowany całkowity koszt realizacji inicjatywy lokalnej 0-5 pkt.;
c) szacowana wartość wkładu własnego Inicjatora i uczestników inicjatywy lokalnej, przez który rozumie się w szczególności wkład finansowy, wkład pracy społecznej i wkład rzeczowy 0 -5 pkt. ;

d) szacowana wartość oczekiwanego zaangażowania środków budżetowych Gminy Goleniów 0-5 pkt. ;
e) liczba uczestników inicjatywy lokalnej 0-5 pkt.;
f) szacowana liczba bezpośrednich beneficjentów realizacji inicjatywy lokalnej 0-5 pkt.;
g) stan przygotowania i realizacji zadania w chwili składania wniosku 0-5 pkt.;
h) szacowany termin realizacji zadania 0-5 pkt.

§ 12. 1. Członkowie Zespołu dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 40 punktów. Ostateczna ocena wniosku jest średnią ocen przedstawionych przez poszczególnych członków Zespołu. 
2. W oparciu o ustaloną punktację Zespół przygotowuje listę rankingową wniosków z zaznaczeniem tych, które uzyskały co najmniej 30 punktów i tym samym kwalifikują się do realizacji . 
§ 13. 1. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi protokół zawierający ocenę wniosków wraz z podaniem ilości otrzymanych punktów i propozycją przyznanego dofinansowania.
2. Burmistrz dokonuje wyboru wniosków i zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o zakończeniu prac Zespołu i jego wynikach w terminie 7 dni od dnia jej zatwierdzenia.
3. Umowę z wnioskodawcą przygotowuje wydział merytorycznie odpowiedzialny, dokonuje również kontroli realizacji umowy oraz przyjmuje sprawozdanie końcowe z wykorzystania przyznanych środków.
§ 14. 1. Prace Zespołu są jawne, indywidualna ocena merytoryczna wniosku jest tajna.
§ 15. Przykładowy wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 04-01-2018 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2018 08:21