Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym


Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Konkurs obejmuje realizację zadania z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Celem zadania jest aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia.

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 50 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 2. Beneficjentami zadania są mieszkańcy Gminy Goleniów.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W przypadku gdy suma finansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość finansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty, na finansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość finansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana podmiot dokonuje aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów, bądź wycofuje swoją ofertę.

 5. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 6. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

III. Termin i warunki realizacji zadnia

 1. Realizacja zadania nie może się rozpoczynać wcześniej niż 1 marca 2018 r. i kończyć później niż 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że termin realizacji zadania publicznego wskazany przez podmiot w ofercie może być krótszy niż wyżej wymieniony, ale nie może być dłuższy.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami w przewidywanej kalkulacji kosztów zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli zwiększenie danego wydatku nastąpiło o więcej niż 10%.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 12 lutego 2018 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

 3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej pod kątem kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli).

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

 2. Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  Wartość merytoryczna oferty, w tym: spójność celu realizowanego zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem

  0-35

  Koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu

  0-35

  Możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych

  0-30

  1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 70. Maksymalna liczba punktów to 100.

  1. Komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert.

  2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

  3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

  4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

  5. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

  8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

  9. Wyniki konkursu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Goleniów i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  VI. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym

  rok 2018 - 0 zł

  rok 2017 - 150 000 zł, w tym: 1) zadanie z zakresu prowadzenia świetlic dziennego pobytu dla seniorów - 100 000 zł, 2) zadanie z zakresu organizacji Festiwalu Seniorów pn. Senioralia 2017 - 25 000 zł, 3) zadanie z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym - 25 000 zł.

  VII. Regulacje końcowe

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu: u Sekretarza Gminy, nr telefonu 091 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 091 46 98 203.

  Zastępca Burmistrza Gminy

  Henryk Zajko

  Goleniów, 22 stycznia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 22-01-2018 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2018 12:40