Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r.


Goleniów, dnia 2018.02.14

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Nieruchomości nie zabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych nieruchomości.

1)

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 55/16 o powierzchni 2,0651ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Łozienica ulica Boczna, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 25 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

  • działka nr 89/9 o powierzchni 0,2376ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Nadleśnictwo Kliniska, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 13 P - zabudowa przemysłowa: zakłady przemysłowe, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2,3027ha

Łączna cena wywoławcza: 793.220zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 89/9 i 55/16.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działki nr 89/9, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu na działce nr 89/9. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/9 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 37 a ust.1 Ustawy o lasach.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. ww. ustawy Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

2)

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 55/17 o powierzchni 1,1721ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Łozienica ulica Boczna, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 25 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

  • działka nr 89/10 o powierzchni 0,5593ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Nadleśnictwo Kliniska, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 13 P - zabudowa przemysłowa: zakłady przemysłowe, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7314ha

Łączna cena wywoławcza: 608.350zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 89/10 i 55/17.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działki nr 89/10, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu na działce nr 89/10. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/10 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 37 a ust.1 Ustawy o lasach.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. ww. ustawy Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

      • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 .

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 09 kwietnia 2018r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 14-02-2018 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 11:09