Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów ? OREW Ostromice ? OREW Przybiernów


Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów - OREW Ostromice - OREW Przybiernów

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Konkurs obejmuje zadanie publiczne polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych na trasie z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach i z powrotem do OREW Przybiernów, wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi podczas przewozów.

 2. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza:

1) w okresie od 3 września 2018 ro do 31 grudnia 2018 r. kwotę - 8 000 zł,

2) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. kwotę - 12 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 4. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

III. Termin i warunki realizacji zadnia

 1. Termin realizacji zadania: od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.

 2. Oferta winna zawierać kalkulację przewidywanych kosztów oddzielnie na rok 2018 i 2019.

 3. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami w przewidywanej kalkulacji kosztów zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli zwiększenie danego wydatku nastąpiło o więcej niż 10%.

 1. Transport uczniów realizowany winien być od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 2. Szczegóły dotyczące np. godzin kursów, miejsca zbiórki itp. Oferent ustali z rodzicami/opiekunami uczniów objętych dowozem.

 3. W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem.

 4. Pojazd winien spełniać wymogi techniczne określone ustawą z dnia 29 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

 5. W czasie realizacji zadania Oferent musi zapewnić stałą obsługę przewozu dzieci, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów niepełnosprawnych”.

 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 lipca 2018 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegały ocenie.

 3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 4. Do oferty należy dołączyć oświadczenia osób o których mowa w pkt III.6. o niekaralności oraz o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej pod kątem kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli).

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

 2. Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  Wartość merytoryczna i artystyczna zadania, w tym: spójność celu realizowanego zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem

  0-35

  Koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu

  0-35

  Możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych

  0-30

  1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 70. Maksymalna liczba punktów to 100.

  1. Komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert.

  2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

  3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

  4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

  5. Możliwe jest finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

  8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

  9. Wyniki konkursu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Goleniów i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  VI. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym

  Dotychczas przedmiotowe zadanie nie było realizowane przez organizacje pozarządowe. W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych wydatkowano następujące kwoty:

  w roku 2017 r. - 231 542,11 zł (realizator zadania wybrany w drodze postępowania przetargowego)

  w roku 2018 - 121 853,85 zł (realizator zadania wybrany w drodze postępowania przetargowego).

  VII. Regulacje końcowe

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 091 46 98 203 oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, nr telefonu 091 46 98 245.

  Zastępca Burmistrza Gminy

  Henryk Zajko

  Goleniów, 3 lipca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 03-07-2018 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2018 14:54