Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przeterg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomoci gminnych na dzień 28 września 2018r.


Goleniów, dnia 2018.07.23

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Drugi przetarg:

Nieruchomości nie zabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych nieruchomości.

1)

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 55/16 o powierzchni 2,0651ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Łozienica ulica Boczna, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 25 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

 • działka nr 89/9 o powierzchni 0,2376ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Nadleśnictwo Kliniska, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 13 P - zabudowa przemysłowa: zakłady przemysłowe, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2,3027ha

Łączna cena wywoławcza: 793.220zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 89/9 i 55/16.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działki nr 89/9, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu na działce nr 89/9. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/9 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 37 a ust.1 Ustawy o lasach.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. ww. ustawy Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

2)

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 55/17 o powierzchni 1,1721ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Łozienica ulica Boczna, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 25 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

 • działka nr 89/10 o powierzchni 0,5593ha, KW nr SZ1O/00025764/3, obręb Nadleśnictwo Kliniska, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 13 P - zabudowa przemysłowa: zakłady przemysłowe, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7314ha

Łączna cena wywoławcza: 608.350zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 89/10 i 55/17.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działki nr 89/10, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu na działce nr 89/10. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/10 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 37 a ust.1 Ustawy o lasach.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. ww. ustawy Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 został ogłoszony na dzień 17 kwietnia 2018r.

II. Kolejny przetarg:

     • 1) Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

     • Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

     • - działka nr 55/6 o powierzchni 1,8936ha , KW nr SZ1O/00043943/4, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 26 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

     • Cena wywoławcza: 849.360zł

W dziale III księgi wieczystej nr SZ1O/00043943/4 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.

Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 55/6.

Warunki dodatkowe:

Teren włączony w obszar KSSSE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1714 z późniejszymi zmianami).

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie, bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń

w stosunku do Gminy Goleniów.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2) Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie, nieruchomość nie objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną:

1)

 • działka nr 55/8 o powierzchni 1,7775ha , KW nr SZ1O/00053904/2, działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 26 P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 667.330zł

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo to zostało ujawnione w dziale III KW.

Na działce znajduje się jeden słup energetyczny.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie III został ogłoszony na dzień 14 listopada 2017r., drugi na dzień 17 kwietnia 2018r.

Cenę nabycia poszczególnych nieruchomości będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 września 2018r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 24-07-2018 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2018 08:29