Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 17 września 2018r.


Goleniów, dnia 2018.08.09

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

1. Obręb nr 11 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Jodłową i Świerkową.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka nr 147/4 o powierzchni 0,0170ha, KW nr SZ1O/00038347/8

Cena wywoławcza: 25.250zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 133, nr 147/8, nr 147/3, nr 147/7, nr 147/5, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

2. Obręb nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- działka nr 165/7 o powierzchni 0,0011ha, KW nr SZ1O/00033914/9

Cena wywoławcza: 2.340zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 165/7. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 165/8 i nr 165/2.

3. Obręb Ciechno.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie, działka oznaczona jest symbolem dr, stanowi drogę nieutwardzoną zapewniająca dostęp do dwóch nieruchomości tj. działek nr 504 i 505. Właściciele działek nr 504 i 505 mają zapewniony również dostęp do drogi z drugiej strony działki.

Obowiązuje zakaz grodzenia działki od strony sąsiedniej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 60, stanowiącej Strugę -Wiśniówkę.

- działka nr 517 o powierzchni 200m2, KW nr SZ1O/00045009/9

Cena wywoławcza: 6.330zł

W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.

Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje ww. działki.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 504 i nr 505.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości wymienione w punkcie nr 1 i 2 na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone służebnością, nieruchomości wymienione w punkcie 1, 2 i 3 nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2018r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr ….......................

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 07 września 2018r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 12 września 2018r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Goleniów , 06.10.2016r.

WPNS.6840.41.2016.GP

Państwo

Angelika i Tomasz

Flak

ul. Podmiejska nr 18

Podańsko

72-101 Goleniów

Sprawa : dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka w Goleniowie.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka, wpisanych w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/00054049/7.

Z poważaniem,

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzień 14 listopada 2016r.

Goleniów, 2016.11.08

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka.

Nieruchomości nie zabudowane znajdujące się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

1)

- działka nr 620/10 o powierzchni 126m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 16.990zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 446, 620/4, 450/10, 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/10 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

1. Ewa i Krzysztof Orłowscy.

2)

- działka nr 620/11 o powierzchni 128m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 17.230zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/8, 450/9 i 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/11 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

1. Teresa i Ryszard Szymańscy.

3)

- działka nr 620/12 o powierzchni 148m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 19.660zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/7, 450/6, 350/3, 620/6, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/12 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

1. Danuta i Jan Żurawscy.

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 08 listopada 2016r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.

W dniu 06 pażdziernika 2016r. został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

1)

- działka nr 620/10 o powierzchni 126m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 16.990zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 446, 620/4, 450/10, 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/10 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

2)

- działka nr 620/11 o powierzchni 128m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 17.230zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/8, 450/9 i 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/11 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

3)

- działka nr 620/12 o powierzchni 148m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 19.660zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/7, 450/6, 350/3, 620/6, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/12 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

  1. Danuta i Jan Żurawscy.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium .

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 08 listopada 2016r.

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj

2. Elżbieta Pirkoś

3. Genowefa Palczak

Stwierdziła , że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08 listopada 2016r. następujące osoby przedłożyły dokumenty :

1. Na działkę nr 620/10 o powierzchni 126m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Ewa i Krzysztof Orłowscy, zam. w Goleniowie przy ulicy Ks. F.Włodarczyka nr 2:

  • akt notarialny Rep. A. 10038/1999 z dnia 09.11.1999r. umowa sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 450/10, 620/4, 624/2 o łącznej powierzchni 676m2,

  • dowód wpłaty wadium z dnia 04.11.2016r. na kwotę 1.699zł (jeden tysiąc sześcset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 09.11.08.2014r. dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

  1. Ewa i Krzysztof Orłowscy

2. Na działkę działka nr 620/11 o powierzchni 128m2, KW nr SZ1O/00054049/7

1. Teresa i Ryszard Szymańscy, zam. w Goleniowie przy ulicy Ks. F.Włodarczyka nr 4:

  • akt notarialny Rep. A. 12522/1999 z dnia 27.12.1999r. umowa sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 450/8 o powierzchni 292m2,

  • dowód wpłaty wadium z dnia 22.10.2016r. na kwotę 1.723zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia trzy złote).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 09.11.08.2014r. dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

  1. Teresa i Ryszard Szymańscy

3. Na działka nr 620/12 o powierzchni 148m2, KW nr SZ1O/00054049/7

1. Danuta i Jan Żurawscy zam. w Goleniowie przy ulicy Ks. F.Włodarczyka nr 6:

  • akt notarialny Rep. A. 10449/1999 z dnia 23.11.1999r. umowa sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 450/7 o powierzchni 293m2, akt notarialny Rep. A. 12266/1999 z dnia 20.12.1999r. umowa sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 450/6 o powierzchni 295m2,

  • dowód wpłaty wadium z dnia 07.11.2016r. na kwotę 1.966zł (jeden tysiąc dziewoięćset sześćdziesiąt sześć złotych).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 09.11.08.2014r. dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

3. Danuta i Jan Żurawscy.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-08-2018 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2018 10:15