Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Goleniów

 

Na podstawie § 8 uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 676) oraz zarządzenia Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji                           z mieszkańcami Gminy Goleniów, Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że w celu uszczegółowienia statutów sołectw Gminy Goleniów, zarządzono przeprowadzenie konsultacji, które polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie konsultacyjnej o treści:

 

1. Czy  jest Pan/Pani za uszczegółowieniem statutu sołectwa (właściwa nazwa sołectwa) stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. poprzez dodanie par. 38 o następującej treści:

  1. „Sołectwo korzysta z mienia komunalnego Gminy, na podstawie protokołu przekazania (mienie przekazane) z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Wszelkie czynności prawne w zakresie zarządu nieruchomościami powierzone są Goleniowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a koszty eksploatacji tych nieruchomości ponosi Gmina Goleniów.
  3. Dochody z wynajmu obiektów stanowią dochód Gminy i są przeznaczane na utrzymanie tych obiektów.
  4. Przekazane mienie przechowywane jest na terenie sołectwa na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Goleniów lub do których Gmina Goleniów posiada tytuł prawny lub też w innym miejscu wskazanym przez Radę Sołecką. W przypadku wskazania innego miejsca, informację pisemną o miejscu przechowywania składników mienia należy przedstawić Burmistrzowi Gminy Goleniów. Miejsce przechowywania musi zapewniać zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem i ingerencją osób trzecich.
  5. Sołectwo reprezentowane przez Sołtysa zobowiązane jest poinformować pisemnie Burmistrza Gminy Goleniów o zużytych lub uszkodzonych składnikach powierzonego mienia, nie nadających się do naprawy – celem ich likwidacji.
  6. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa. Zobowiązany on jest do rozliczenia z powierzonego mienia w przypadku zakończenia swojej kadencji bądź rezygnacji z pełnienia funkcji i wskazania osoby z Rady Sołeckiej której zostanie powierzona piecza nad mieniem do czasu wyborów.
  7. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
  8. Każdorazowo w przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego szczegółowe przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą a Sołectwem, każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół przekazania.”

 

                            tak                                                                                             nie 

 

2. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmiany do statutu sołectwa (właściwa nazwa sołectwa)  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej                w Goleniowie z dnia  27 listopada 2013 r. o następującej treści:

1. W § 4 pkt.6 jest zapis o treści : ”Rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki”.

otrzyma brzmienie :”Wykonywanie planu wydatków sołectwa”.

2. W § 34 jest zapis o treści: ”Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku Sołectwa, składanego zgodnie z ustawą               z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz 420 z późn.zm.)”

otrzyma brzmienie : ”Środki finansowe sołectwa przeznacza się na realizacje przedsięwzięć zawartych we wnioskach, zaakceptowanych przez burmistrza oraz przyjętych do budżetu Gminy Goleniów”.

 


                            tak                                                                                             nie 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 września 2018 r. do 14 września 2018 r.


Ankiety konsultacyjne dostępne będą w dniu i w godzinach przeprowadzenia konsultacji na terenie Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów, parter przy Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronach internetowych goleniow.pl oraz bip.goleniow.pl.

 

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych sołectw znajdujących się na terenie Gminy Goleniów w odniesieniu do sołectwa, na którego terenie mają miejsce zamieszkania. .

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.

Dane osobowe ankietowanych zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowego zadania publicznego, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.

Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są wyłącznie w celu weryfikacji kryterium zamieszkania w Gminie Goleniów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia głosu w ankiecie.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane do dnia 1 października 2018r.

Osoby ankietowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ankietowani mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ankietowani mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 07-09-2018 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 18-09-2018 08:07